Uncategorized

Iqiniso lihle . . . ‘ngingumthakathi’. . . Uluma amunye igazi lomntanakhe lomkakhe

20 Dec, 2018 - 00:12 0 Views
Iqiniso lihle . . . ‘ngingumthakathi’. . . Uluma amunye igazi lomntanakhe lomkakhe UMagarate Chirwa

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa

KULOMAMA ohlala eWhitecliffe South, eHarare, oseveze ukuthi nxa idlozi lakhe lingamfikela uyaluma umntanakhe kanye lomkakhe abatshiye bemanxebanxeba efuna ukumunya igazi labo athi “liyanambitheka.”  

Usane lolu lulezilonda ezesabekayo ezingapholiyo zokulunywa ngunina, njalo kubikwa inina leli lingafikelwa lidlozi leli akula owenelisa ukulibamba lize liqede ukuluma kanye lokumunya igazi.

Ngaphandle kokuluma umntanakhe kanye lomkakhe, inina leli liveze ukuthi liyaluma uyise omncane womntanalo owaze waphunyukwa ngokuthutha endlini le lapho ababehlala bonke.

UMagarate Chirwa (20) othethwe nguFarai Chakavarika (36) uthe izikhathi ezinengi uyaphupha esiya emathuneni labanye abantu lapho abafika bavule amangcwaba bathathe inyama yezidumbu abayibangisana ukuyidla.

UChirwa ubikele intatheli engelanhloni ukuthi uyaluma umntanakhe olomnyaka owodwa lenyanga eziyisificamunwe munye kanye lomkakhe.

“Lokhu kwenzakala ngingakwazi ngingafikelwa lidlozi. Kangikwazi okunengi okwenzakalayo ngaleso sikhathi kodwa ngangizwe abantu sebengitshela kungathi ngivuka ebuthongweni.

“Kangali ukuthi ngiledlozi lobuthakathi, ngiyafisa ukuncediswa ukuze idlozi leli likhitshwe kimi,” utsho njalo.

Inina leli elivela eSanyati lithe kalikwazi ukuthi uhlupho lolu lwaqala njani njalo nini.

Uthe abazali bakhe bayaphila njalo kabakaze bamtshele lutho ngendaba le.

Ngake ngathi ngiphaphama ngemva kokubanjwa lidlozi leli ngathola ngibuthanelwe ngabantu kuthiwa bengiluma umntanami khonapho ngasengimlimaze isandla. 

Usane lolu olulesilonda esesabekayo enyaweni okubikwa saqala sodwa kodwa kasipholi sokubangele ukuthi unyawo lolo lugogeke,” utshonjalo.

Abazi ngendaba le bacabangela ukuthi isilonda somntwana lesi singabe sabangelwa yikulunywa ngunina.

UBridget Muchengwa (20), othethwe ngumnawakhe womkaChirwa uthe wakhanda inina leli liluma umntanalo izandla zonke kodwa likhanya engazi okwenzakalayo.

“Ngezwa umntwana ekhala kakhulu ngivela emasimini. Ngakhipha amapatapata engangiwagqokile nganyonyoba ngisiya lunguza endlini lapho engathola khona umama omdala eluma umntwana isandla, umntwana eseqa efake izandla emlonyeni, eseze engxoza indenda.

“Ngokwesaba, ngabuyela emuva ngagijima ngayabiza abanye babuya bathola umamomdala elokhe eluma umntwana,” kuchaza uMuchengwa.

Ubuye wathi uChirwa waqala ukuhlikihla umlomo abantu sebebuthene esithi kakwazi ukuthi kwenzakaleni.

“Umamomdala engaqala ukuluma umuntu uba yisipanela ngokwaso, akula ongenelisa  ukumkhipha into ayabe eyilumile. Lize licele kumoya lo oyabe usumfikele ukuthi ayekele. Kungenjalo umuntu angalunywa aze afe,” kulandisa uMchengwa.

Uqhubekele phambili esithi, “Ngelinye ilanga unyawo lomntwana olulesilonda lwadubuka indlu yonke yagcwala igazi lokhu kwamangalisa abantu kakhulu. Asazi, lapho esivela khona kutshiyene kodwa umamdala uyafikelwa ngumoya esingawaziyo ukuthi ngowamadlozi kumbe kuyini.

Umamazala kaChirwa uNkosikazi Easther Chigodora (59) uyalufihla uhlupho lukamalukazana wakhe.

“Ngiyakwazi ukuthi umzukulu wami umntakaFarai Chakavaira uyalunywa ngunina. Asisakwazi ukuthi isilonda lesi esisenyaweni lwakhe esingapholiyo yikulunywa ngunina yini. 

“Ngifuna ukuthi umalukazana wami lo nxa kulidlozi elibi likhitshwe lomzukulu wami elatshwe izilonda lezi ziphole,” kuchaza uChigodora.

Ubuye wathi lapho ahamba khona kuyabe kuthiwa umalukazana wakho uledlozi elimenza enze izinto ayabe engazazi.

“Sake saya komunye umphurofethi wathi umalukazana wami ufuna ukudla umntanakhe okuyabe kuyikubulala sala ukuncediswa kwaze kwabangcono. 

URodrick Chakavarika (70) ongubabazala kaChirwa uthe uhlupho olulomalukazana wakhe uluthatha ngokuthi ngolwemuli ngakho basadinga usizo.

“Ngezwa umalukazana wami omncane esithi wathola udadewabo eluma umntwana kutshengisa ukuthi ufikelwe yimimoya. Umntanakhe uselesilonda esingapholiyo, asazi ukuthi ngesokulunywa kumbe ngesaziqalela sodwa. Umntanami uyamthanda umkakhe ngakho udinga usizo, akusiyo ndaba yokuxabana kumbe yokusolana,” kuchasisa uChakavarika.

Omunye okubikwa wake walunywa nguChirwa nguHerbert Chakavaira ongubabomncane okubikwa usebenza eNyanga. Intatheli yehlulekile ukukhuluma loFarai Chakavarika onguye umkaChirwa ukuthi akhulume ngalindaba ngoba wayesemsebenzini ngesikhathi  kuvakatshelwe imuli le kuviki edluleyo.

Labo abafisa ukuncedisa imuli le bangabafonela kunombolo ezilandelayo, 0774431334, 0776975501 lezithi 0782896032

Ukhulu uElisha Mutanga weUshewokunze eHarare uthe lumama uledlozi lobuthakathi.

“Kuyatshengisa ukuthi idlozi leli aliqiniswanga ngoba lisenza izinto ezibonwa ngumuntu wonke. Kubikwa umntwana lo ngokulunywa lokhu ngabe wafa kudala kodwa amadlozi akibo ayamlwela,” kulandisa ukhulu Mutanga.

Share This:

Sponsored Links