Uncategorized

Iqhawe kalifi liyaguqa

04 Aug, 2022 - 00:08 0 Views
Iqhawe kalifi liyaguqa uCont Mhlanga

uMthunywa

NguDr Gasolo

Wamnandi sakubona waze wabuhlungu we salakahle
Kwabamnandi ngaleyo minyaka sithungulula sibona wena
Sakhula sikhulela ezandleni zakho
Wasiqeqetsha ngothando langokuzimisela

Namhlanje sigcwel’ amazwe lamazwe singocwephetshe ngesakuncela kuwe
Sekukhon’ abasibiza ngabahlonitshwa ngob’ usifundisile ukuhlonipha iziphiwo zethu

Sekubuhlungu namhlanje ngoba sekufanele ngivalelise
Inhliziyo sisel’ imanxeba nxeb’ ichincigazi
Isifuba saphenduk’ isiziba segazi lezinyembezi zosizi
Kambe kuf’ usenzani ngosiz’ olungaka?

Njenge nkomo ezibhonsa zibongolel’ emswaneni lami sengiyokhala zome
Lal’ uphumule Mhlanga Khebesi Matshingil’ onjengenyathi
Wena kaNqundamkhonto Mabuya, Mavuso
Mdladla wena owadladlazelisa izikhohlakali
Ngemibhalo yakho langemidlalo yakho zadladlazel’ okweminyaka nyaka
Wen’ owaqhophumlando nhla usungula isigodlo samasiko lemidlalo
Sama ngezinyawo sajam’ okwesil’ isigodlo se Amakhosi sawavikela amasiko ethu, sabaqeqetsha abadala labancane
Mthombo wolwazi Njulabuchopho Ngwevu

Abangaziyo bathi selidume ledlula kanti lutho
Litshiy’ umdaka umanz’ ezinhliziweni zethu kusayomila izilimo eziyovunwa iminyaka nyaka zingapheli
Uyilimil’ eyakh’ indima wayitshiya la oyitshiye khona
Owakho umjaho uwugijime ungajahanga kusukela usase lijaha
Namhlanje uwuqede ngobunon’ obukhulu usungukhulu

Uwenzile umland’ oyosal’ ulondwa layizizukulwan’ ezingazange zakubona ngawenyama
Ugiye watshakadul’ uqolotsha uzigqaja uziqhenya ngeSiNtu soLuNt’ oluNsundu
Mqali wesiziba wen’ owabhudlukel’ esiziben’ esigcwele ingwenya waziboph’ imlomo ngemsila yazo
Ubuqhawe bakho bumgcek’ okwentenene yembuz’ ephakamise umsila
Bubonwa lazimbumbuth’ imbala

Mdala iqhawe kalifi liyaguqa
Ubuhlala uthi “Mazie ulenkani” yebo Mdala lanamhlanje ngisayibamba inkani ngithi wena uyaphila
Usaphila ezinhliziweni zeth’ usaphil’ emsebenzin’ osifundise yona
Uyadela mhlaba wase Lupan’ web’ ozembesa iqhawe lamaqhawe
Memukeleni boyis’ emkhulu akusenani sisele sodwa

Umkhulu Lumsebenzi

Share This:

Sponsored Links