Uncategorized

INYOKA ZICABA ABANTU. . .zibagcobe umuthi webizabiza

07 Mar, 2019 - 00:03 0 Views
INYOKA ZICABA ABANTU. . .zibagcobe umuthi webizabiza Inyanga uGrey Mupinganjira lenye yenyoka zakhe

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
KULENYANGA yesigabeni sakoChihota encedisa abantu ngendlela eyehlukeneyo nanko phela isebenzisa inyoka ezimbalwa ukwelapha eziyizo ezihamba ukuyagebha imithi eMalawi ziphenduke zizocaba abantu ngamazinyo azo.

Inyoka lezi ezihlala phakathi kwendiwo yizo njalo ezincedisa labo abadinga ukudlisa abathandana labo, ukubiya abesifazana kanye labesilisa, lalabo abathengisa imizimba bayaphiwa imithi yokuhuga amadoda njalo lokuthi akhiphe imali.

Inyanga yakoChihota le yiyo eyake yabotshwa kuminyaka embalwa edluleyo eHarare ilenyoka eyayisithi ngeyamadlozi.

UGrey Mupinganjira oleminyaka engu-36 yokuzalwa othi uyisizalwane seMulanje eMalawi uthi uledlozi likayisemkhulu.

Inyanga le isebenzela endaweni yamabhizimusi eLandas, lapho okulendlu yayo yamapulanka engavalwayo umnyango lapho okuhlala khona inyoka lezi emaqhageni.

Inyoka lezi kubikwa ziyake zivulelwe ziyedinga ukudla. Uthe inyoka lezi zidla ezinye inyoka.

Ebuzwa ngokubotshwa kwakhe aze atholakale elenyoka uthe kayekelanga umsebenzi wakhe.

“Kuliqiniso ukuthi ngake ngabotshwa, ngangiziphambanisile inyoka zami njalo zazizondile. Ngahlala ejele kodwa zazingigcinile inyoka zami.

“Khathesi sengiselapha okumangalisayo, inyoka lezi yizo ezihamba ukuyagebha imithi kukanti kwezinye izikhathi yizo ezicaba izigulane ziphinde zifake lomuthi ngamazinyo azo. Akwesabisi ngitsho lokho ngoba zinyoka zomuthi,” utshonjalo uMupinganjira.

Uthe inyoka zakhe zehlukene lezegangeni ngoba uyazilungisa ngemithi. Uthe uyaphosela phansi uhali loba ibhanti kube sekuguquka kube yinyoka.

“Okwakhathesi ngilenyoka ezimbili, enye iphumile iyegebha izihlahla kanye lokudinga ezinye inyoka ezizidlayo. Kazidli okunye ukudla ngaphandle kwenyama yezinye inyoka.

“Lapha yimi engiqinisa osisi bonke abagida emabhawa, abenza imali eyesabekayo ngokuthengisa imizimba yabo ngoba baphiwa imithi zinyoka zami.

“Bangaphiwa imithi bayabe sebecwebezela njalo lamadoda ayabe esebabanga njalo lendoda kayithandabuzi ngitsho ukukhipha imali loba inengi,” utshonjalo uMupinganjira.

Inyanga le yakhipha inyoka yezinyoka phakathi kweqhaga ayeyibambe ikhanda ibhonga.

Enkundleni yenyanga le kulemithi etshiyeneyo, amalembu abomvu kanye lamambodlela.

Emdulwini kulempahla zowesilisa lowesifazane inyanga le ethe izisebenzisa ukubopha labo abalamadlecatsha.

“Inyoka le iyaluma ungayiphambanisa kodwa ngumngane olungileyo. Ngiyayithuma eMalawi isiyathatha imithi. Buza kuyonale indawo bazakutshela ukuthi akula othathelwa umkakhe, ngiyabalungisa. Abathakathi ngiyababamba ngisebenzisa abafana bona laba (inyoka),” utshonjalo.

Inyanga le ithe abanye abantu abadinga uncedo babuya ebusuku ngoba uhlala elokitshini.

Inyanga uMupinganjira ithethe njalo ilabantwana abane.

Omkhulu weZinatha uMnumzana George Kandiyero uthe inyoka ezilungiswa ngemithi kanye lentambo zikhona.

Share This:

Sponsored Links