Uncategorized

Inyoka thutshu. . . Izindlu 5 zitshe qhu kanye kanye

16 May, 2019 - 00:05 0 Views
Inyoka thutshu. . . Izindlu 5 zitshe qhu kanye kanye

uMthunywa

Ethel Ncube

ZINATHISANA itiye izakhamizi zeMarest eZhombe ngemva komlilo ongazwisisekiyo otshise izindlu ezinhlanu, izibaya kanye lengalane komunye umuzi ngemva kokubonakala kwenyoka egumeni ephinde yanyamalala ngokucwayiza kwelihlo.

Imbedumehlwana le yenzakale ngeviki ephelileyo emzini kaMnumzana Tasenyika.

Kuzwakale ukuthi kungakatshi izindlu abantwana babona inyoka egumeni kodwa yaphinda yanyamalala andubana kulumathe izindlu ezinhlanu, izibaya, ingalane kanye lesilugu senkukhu.

UMthunywa uzwe ngabafakazi abaqotho ukuthi umlilo lo wawungacitsheki. 

Ekhuluma loMthunywa omunye umfakazi wakule indawo uthe okwenzakale emzini kaMnu Tasenyika abakaze bakubone.

“Lokhe ngathwetshulwa yingwe okunje siyakuqala ukukubona. Kwaqala ukutsha indlu eyodwa kwasekufika omunye umntwana wathi kulenyoka kwangathi amazwi akhe yiwo aselumathise ezinye izindlu ngoba lazo zahle zaqala ukutsha.

“Kwatsha ngitsho lezibaya zenkomo kanye lesembuzi, ingalane yomumbu yonke kanye lesilugu senkukhu. Bazisalela nje bengelalutho ngoba lamapholisa afika azama ukuwucitsha umlilo kodwa wawungathi uthelwa iphethulo ngoba ulavuka ngamandla baze batshiya. Ubaba lo kukhanya ulezinto ngoba abanye bathi bezwa esekhuluma yedwa esithi ‘sekubonakele, xolani phela’, asazi ukuthi wayesitshoni njalo kubani,” kubika umfakazi lo.

Uqhubekele phambili esithi uMnu Tasenyika kibo kuseChipinge kungakho kungenzeka ukuthi kukhona okutshaya amanzi ngomlilo lo.

“Kungabe kukhona okutshaya amanzi ngesiga lesi. Mhlawumbe wathatha umuthi enyangeni wangabhadali kumbe elabondofa. Ubaba lo vele kukhona akwenzayo okungazwisisekiyo ngoba nxa etshayela abantwabakhe amahlahla uthi kumele athenge inkomo egumeni. Kambe lokhu kwake kwenzakala ngaphi?

“Sikhuluma sisenzenje kulomntanakhe laye otshelwe yindlu ngemva kwensuku ezimbili umuzi omkhulu utshile. Mhlawumbe nxa bethenga inkomo bayabe bethenga undofa ngoba umuzi kamalukazana ukhatshana kulomuzi omkhulu.

“Inyoka le ebibonakala iphinde inyamalale kutsho ukuthi ibikhuluma,  kukhona okunuka santungwana lapha,” kubika umfakazi lo.

Intatheli ibuye yaxhumana lesinye isakhamuzi esithande ukwaziwa ngokuthi nguMaDube nje kuphela esiveze ukuba lindaba inzima ayikhulumeki.

“Ngikhuluma nje abantu basele egcekeni balala phandle, omakhelwane labo bayesaba ukuthi babanike indawo yokulala ngoba bathi bangacina labo sebetshelwa yizindlu zabo.

“Yonke impahla ibe ngumlotha, akusalanga lutho. Kutshe konke lezibaya, umlilo wafika njani esibayeni senkomo usuka egumeni ezindlini ezazisitsha lokhu kulomutsho, akukho okunye,” kutsho uMaDube.

UMthunywa ukhulumisane lenduna yakule indawo uMalisa oveze ukuba udaba lokutsha komuzi luliqiniso.

“Ukhansila ungifonele engibikela ukuba kulomuzi otshe wonke waphela du kwatsha lezibaya lengalane, kambe lake lakubona ngaphi okunje.

“Esingakwaziyo yikuthi umlilo ungabe ubangelwe yini njengoba bekusitsha kungelamuntu phakathi, lesi yisimanga,” kubika induna uMalisa.

Imizamo yokuxhumana loMnu Tasenyika yehlule ngoba engaselaye umakhalekhukhwini etshele endlini.

Share This:

Sponsored Links