Uncategorized

Inyoka khithi emtshoveni weMaphisa. . . umtshayeli aphange ayibuyisele phakathi

01 Aug, 2019 - 00:08 0 Views
Inyoka khithi emtshoveni  weMaphisa. . . umtshayeli aphange ayibuyisele phakathi Inyoka ekhithike emtshoveni

uMthunywa

Bongani Ndlovu

ZILOKHE zimangele izihambi ebezisuka koBulawayo zisiya eMaphisa eKezi ngenyoka ekhithike emtshoveni ngoLwesine andubana umtshayeli ayifake esakeni ayibuyisele emoteni.

UMthunywa uzwe ukuthi inyoka le ikhithike emtshoveni obutshayelwa nguJabulani Dube obulubhekise eMaphisa.

Kuzwakale ukuthi umtshova lo wathi ufika eMaphisa ezitolo wama abantu kanye lomtshayeli baphuma bethenga ukudla andubana inyoka le ikhithike isuka esitulweni somtshayeli.

 

Umtshova okwakhithika kiwo inyoka

Kuvele ukuthi abantu besamangele umtshayeli uJabu wathutsha ephethe isaka wayithatha wayifaka phakathi kwalo wayibuyisela emoteni kodwa abantu bayijwamula bayibulala lanxa yafa nzima ngoba kuthiwa isikhumba sayo sasingalimali lula.

Kuvidiyo esezandleni zikaMthunywa umtshayeli wemota le ubonakala ethwele isaka logodo eyifaka phakathi kwesaka abantu bexokozela bebuza ukuthi uyisa ngaphi inyoka ngesikhathi eyifaka phakathi emtshoveni.

Esinye isakhamuzi seMaphisa esasisezitolo ngalelolanga esithande ukwaziwa ngokuthi nguNgwenya nje kuphela sibike ukuba kuliqiniso ukuba kuphume inyoka emtshoveni kaJabu ngesikhathi eyekudla.

“Kuliqiniso ukuba kwaphuma inyoka emtshoveni ohamba ngoJabu ngesikhathi evela koBulawayo eme eMaphisa izihambi zasala zithithibele.

 

Isaka okwafakwa kilo inyoka

Isimanga yikuthi inyoka le kayizange ibonakale ngesikhathi imota ifakwa impahla, loba ihamba isuka koBulawayo.

“Okunye okutshiye izakhamizi zimadolonzima yikuthi ngaphambi kokuba izakhamizi zizame ukuyibulala umtshayeli uzame ukuyithwala ngogodo wayifaka esakeni ukuze ayibuyisele emtshoveni,” kuveza umfakazi lo, uNgwenya.

Iphephandaba likazulu libuye laxhumana lomunye wabatshayeli bemitshova yeMaphisa leyondaba ongazange athande ukuqanjwa ngebizo.

“Le yindaba esendebeni zabantu bonke ngoba kuyinto eyethusayo ukuba umuntu engaphila lesinanakazana esaziwa lembhalweni ukuba siyingozi njalo laye uJabu ulakho ukwenza samphurofethi kumbe utsikamutanda.

“Kodwa-ke eqinisweni akwaziwa ukuba inyoka ngekabani ngoba thina abatshayeli sithwala impahla labantu abehlukeneyo nsuku zonke,” kuchaza umtshayeli lo weMaphisa.

Intatheli kaMthunywa ibuye yakhuluma lomtshayeli wemota uMnu Jabulani Dube yena owale wemba phansi ngokuba lolwazi lwenyoka.

“Lami angikwazi ukuba inyoka ngekabani njalo lokuthi yaphuma esikhwameni sikabani, izikhathi ezinengi kungenzakala into embi emoteni kugconwa umtshayeli wemota.

“Ngiyahlala njani lento eyesabeka kangaka, angikwazi lutho ngenyoka leyo njalo lokho okokuthi lithi mina ngingumphurofethi kumbe utsikamutanda angikwazi njalo,” kuphetha umtshayeli uDube.

Ividiyo itholakala ku:www.umthunywa.co.zw

Share This:

Sponsored Links