Intsha yalamuhla lezidakamizwa – Lafa elihle!

23 Jun, 2022 - 00:06 0 Views
Intsha yalamuhla lezidakamizwa – Lafa elihle! izidakwamizwa

uMthunywa

Sikhumbuzo Dabengwa
Abadala baqinisile ukuba ukungazi kufana lokufa kanti lombhalo oNgcwele uyatsho ku Hoseya wesine endimeni yesithupha lapho othi, “Abantu bami bayabhubha ngokuswela ukwazi.’’

umbhalo oNgcwele

Ngeqiniso angithembi ukuba ulwazi oluqondileyo intsha yakithi ilalo ngalezizidakamizwa esezibhubhise isizwe sakithi.

Umumo osuphandle lapha usumubi bafundi abahle.

Nxa lumbhalo ungakuthinti, siyabonga ngoba besasekhona abalokhu besazihlonipha, behlonipha lemizimba yabo esiyazi ilithempeli likaNkulunkulu.

Akukuhle sibili ngoba inengi lithathwa ludumo lokuyengwa yilabo abathi bazingcitshi zokwazi okwakulezi izinsuku okwenza umuntu azizwe emnandi nje empilweni.

Bantwana okumnandi sakufica kukhona njalo sizakutshiya kukhona.

Asekeleni ukuba ngothathekile.

Nansi imibuzo okumele siyiphendule ngokugcweleyo ngaloludaba osoludida abazali kanye lezifundiswa.

Kuyini esikubiza sithi yizidakamizwa?

Izidakamizwa zilobubi bani emizimbeni yethu ikakhulu kithi esisakhulayo?

Imbangela yokuzingenisa ebunzimeni bezidakamizwa kuntsha esakhulayo kungabe kuyini?

Isiphetho sempilo yaloluhlobo ingabe ingenjani?

Kulabo asebephakathi kokuzisola, ingabe isasekhona indlela na?

Ulwazi Luqakatheke ngani ulwazi ekuphileni kwethu kwakulezi izinsuku bafundi?  Ulwazi luqakathekile ngoba njengabantwana sesingehluleka ukwenza izinqumo eziqondileyo ngokulandela abanye.

Lokhu kudala ukuba intsha ingakhethi ekwenzayo ngoba ithanda ukuthabisa abangane.

Umuntu ophila ngabangane engelakuhlolisisa useliweni elibi bafundi.

Umuntu lo angadla loba anathe loba yini engamnika isiphetho esibi.

Kulezi izinsuku akusekuhle ukuba lenhliziyo elengayo ngoba isiphetho yikudla ukudla, unathe lokunathwayo okungacolekanga.

Banengi asebengene phakathi kwalezizidakamizwa ngokungazi baphethe sebephakathi kwezinhlupho ezelekeneyo.

Kambe ulwazi lolu ludingwa ngabasakhulayo bodwa na? Hatshi.

Uluntu lonke jikelele kudingeka lwazi ngalolubhubhane osolubhubhisile ezweni.

Umzali angazi ngalindaba, kungasiza ikusasa lethu sonke.

Isizwe singananzelela okubi okudalwa yilolubhubhane kungabalobubelo ezimpilweni zabatsha abayibo ikusasa lethu.

Uma kusonakala intsha, azavelangaphi amadokotela?

Bazavela ngaphi omanjinela.

Bovela ngaphi abongi labongikazi, ababalisi, kanye lazo zonke izisebenzi ezizathuthukisa isizwe.

Ingqobe ikithi bafundi.

Nxa sonke singakhuluma lizwi linye, ophezulu angasipha ingqondo zokuphila sisebuhleni.

Sisebenzele ebuhleni emakhaya ethu lasekuphileni kwethu.

Akungabikho ozabulala umzimba wakhe ngalokhu okubhidliza phaphu, kubhidlize izinso, kudunge ingqondo qede kutshabalalise ubuntu.

Awu asingekuqede konke okonakalayo emizimbeni yethu ngalokhu esikunathayo sikuhotshe bafundi.Omunye umlobi wathi, “Indlela ikhona.”

Ngokunjalo asiyidingeni leyondlela thina esesihambe saphambuka.

Share This:

Sponsored Links