Uncategorized

Intombi nto ele 49 itshadile!

14 Oct, 2021 - 00:10 0 Views
Intombi nto ele 49 itshadile! uNgezile Mngadi lo Mandlakayise Mbonambi

uMthunywa

UNGEZILE Mngadi usigcinile isifungo sakhe sokuthi uzahlala eyintombi aze ayetshada.

Lelinina elileminyaka yokuzalwa engu-49 litshade lo Mandlakayise Mbonambi oleminyaka yokuzalwa engu-56 koNgcolosi indawo eseNtshonalanga yeThekwini mhlaka 9 Mfumfu.

Isenzo sika Mngadi sesenze abasakhulayo labo bafise ukugcina isifungo esifana lalesi.

Enye intombi uSicelile Ncuza (18) ithe: “Kulezinsuku kunzima ukuthola umuntu olokuziphatha njengalokhu esikubona kuNgezile. Abanengi baqala besazithembile kuthi ngokuya kwesikhathi bakhulelwe yimizwa.

Bayazithwala bengakendi abanye babalobudlelwano obungalunganga labesilisa abangabakhiphelanga amalobolo.

Lokhu okwenziwe ngudade kuyasigqugquzela ukuthi lathi senze okufanayo.”

Bekugiywa kulumtshado njalo uNgezile ugiye lezinye intombi nto.

Ngaphambi kokuba atshade uNgezile wacela intombi ezimkhaphayo ukuthi ziyehlolwa ubuntombi ethi ufuna ukuhamba lentombi nto zodwa.

“Ngiyathokoza ukuthi usuku ebengilulindile impilo yami yonke luze lwafika ngatshada ngilokhu ngigcwele ngiyintombi nto.

“Ngiyaziqhenya ukuthi ngenelise ukuziphatha ngaze ngaba ngaka balutshwana abangakwenelisa. Ngithanda ukukhuthaza amanye amantombazane ukuthi aziphathe aze ende kumbe atshade,” kutsho uNgezile.

uNgezile Mngadi

UMandlakayise uthe iphupho lakhe lifezekile lapho etshada loNgezile ngemva kweminyaka yonke le.

Laba ababili bafisa ukuba lomntwana oyedwa.

UNgezile ungene esithenjini njalo unguNkosikazi wesibili.

Umka Mandlakayise wakuqala uveze ukuba ukhululekile njalo uyamamukela uNgezile njengomfazi wesibili.

Uthe bayezwana, uNgezile uyamhlonipha njalo uyabathanda abantwabakhe.

Udadewabo kaNgezile uGabi Mkhize (57) uthe bayaziqhenya ngoNgezile lomkakhe.

“Ungezile wenza isifungo lesi esasemncane njalo usigcinile okwenza siziqhenye ngaye.

“Sithanda ukubonga umkakhe ngokubekezela. Uyisibonelo kwamanye amadoda,” kutsho uGabi. – Ubulembu

Share This:

Sponsored Links