Uncategorized

— Inkundla kazulu —Phos’ elakho : Uzokhunjulwa ngani emhlabeni . . . ?

04 Aug, 2022 - 00:08 0 Views
— Inkundla kazulu —Phos’ elakho : Uzokhunjulwa  ngani emhlabeni . . . ? Joshua Mqabuko Nyongolo Nkomo

uMthunywa

Silo Mehleli Dube

KWAKUTHI nxa kudlule umuntu emhlabeni okade ephila kuhle labantu uzwe kukhulunywa inkulumo ezifana lalezi lafa elihle, isitsha esihle kasidleli kumbe usiphunyukile, usitshiye singalindele.

Kanengi lapha kuyabe kudlule indoda emadodeni, kuyabe sokungconywa kubatshazwa izenzo zomuntu ezinhle akade ezitshengisa esaphila.

Kwesinye isikhathi ufica labantu abayabe bengamazi ukumbona mathupha lowo othe watshona kodwa besizwa indumela lemisebenzi emihle uthole bedangele.

Njengomzekeliso, mhla kukhothama owayengumsekeli kaMongameli welizwe uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo isizwe kwakungani sinethwe yimbolisamahlanga kaNtulikazi enethe ngesiqhotho esilentshongolo.

Kwakhala imihlobo yonke, oNsundu lomhlophe njalo kungakhathalekile ukuthi ukhuluma limi bani, kwathi lamhla engcwatshwa kwagcwala abanye baze bagada phezulu kwezihlahla beswele indawo yokuhlala.

Bakhona abantu abanjalo kungabe kusezigabeni esihlala kuzo, emidenini yethu kumbe lapho esisebenza khona.

Uyake uzibuze ukuthi kambe nxa udlula emhlabeni uyokhunjulwa ngani ngolimi lwabondlebe zikhanyilanga bathi yi-legacy.

Ungabi njengomunye engimaziyo owathi edlula emhlabeni abantu bagcwala ngoba befuna ukuzobona ukuthi ngempela usefile ngoba waphila ngochuku, wayethi nxa efika emsebenzini bathithibale abangaphansi kwakhe besabe lokucela ukuya endlini yangasese.

Aphatheke umuntu sokungani angaze adubuke imithambo yomngcwado.

Kwesinye isikhathi ungathola iziphoxo uzwe zithi uncedile wafa saphumula, uzwe bethi loNkulunkulu uzamvimba angayi ezulwini amjikele elwandle adliwe zinsikabayitshiye.

Lezimulini kukhona amanye amalunga omdeni athi angadlula kuvuleke inkalakatha yesixhenxe ngoba usubona ukuthi ubengumuntu okade ehlanganisa imuli njalo exazulula ingxaki zomdeni, engumuntu othanda ukuthi umdeni uhlale ujabulile, lalapho elinye ilunga lomdeni umoya walo uphansi akwazi ukuwuvuselela, abe libholoho lokuchapha kwabanengi.

Ngikhumbula enye indoda engake ngasebenza layo yathi idlule emhlabeni kwathi mzukwana isiyabekwa inkampani yasala ibetha ibhungayezi, kwakungani ngeyakhe ngoba wayengela khophe lomuntu engumuntu owayethanda ukubona umuntu wonke ejabulile, yikho waze wakhethwa ukuthi amele izisebenzi lalapho seziphambanisile wayezimela zingaxotshwa lula.

Phela ukulunga komuntu kufana lensaba zelanga kuzikhanyela esesekude, uthola labantwana bedlalela duze kwakhe ngoba bona abantwana banjengamanzi bagelezela lapho okwehle khona.

Yikho wawuzwe abadala bethi umntwana ulentelezi ubona okungabonwa yilihlo lenyama, umntwana kadlaleli emuntwini ololunya ngitsho esephathwa yisalukazi esiloyayo ebhasini angahlaba umkhosi angani ulunywe yinswintila esidla ilambazi emkulwini ehlezi phezu kwesigcabha esingakatshukeki.

Ayixabene.

Share This:

Sponsored Links