Uncategorized

Inkundla kazulu —Phos’ elakho…Ungabona subhadala i-rent ngesimbazo…!

03 Jun, 2021 - 00:06 0 Views
Inkundla kazulu —Phos’ elakho…Ungabona subhadala i-rent ngesimbazo…!

uMthunywa

Silo Mehleli Dube

IDOLOBHO lihle nanko phela akusetshenzwa nzima kodwa umuntu kumele abelengqondo ezikhaliphileyo zokwenza imali ngoba isebenza njalonje.

Kumele njalo ubelomsebenzi omuhle okunika iholo elizwayo ekupheleni kwenyanga. Ngiyangizwe bethi yonke into yedolobheni ifuna imali sibi sokuya ngaphandle kuyakhokhelwa.

Bakhona abanye ngenxa yobuvila lokuthanda ugesi abahlala emadolobheni bengelayo imali njalo besenza lemisebenzi engabaniki mali ezwayo ekupheleni kwenyanga.

Kuthi nxa inyanga iphela kulokuthi umuntu wakhona athabe ukuthi sezahola uthole ubuso bakhe bubunile, bumdambiyane angani ngamaluba atshiswe lilanga likaMpandula. Uyabe ehola imali enlutshwane acine umuntu weNkosi eseqonda kubomatshonisa esiyaboleka ezalayo.

Athwale nzima ukuyibhadala uzwe sekuthiwa ngcono ukhiphe abantwana. Phela imali yabomatshonisa ayila kuthi wehlelwe yinkinga bani, kumbe ufelwe loba uyagulelwa ekupheleni kwenyanga iyabe ifuneka kungela mpazamo.

Ungeqisa inyanga kulezimali ezifakwayo phezulu njengesijeziso, uthole sekuyinkalakatha yemali ngesikhathi esifitshane. Khona nxa ulojile kuze kube nzima kakhulu ngoba umasitanda uyabe ekuvulele ilihlo lengqungqulu elinde ukuthi izilwane zisuke isale izitika.

Banengi abantu abakulesisimo emadolobheni uzwe sekuthiwa usibanibanyana kakwazi ukuthi usebenzelani ngoba ehululela umatshonisa imali yonke. Ungabona sekunzima qala uhlabe ikhefu uye ekhaya khona okulempilo engafuni mali nsukuzonke, uke uyephumula kancane mhlawumbe kungaqhamuka amasu amatsha wokukhanda imali.

Ungabona nyanga zonke usuphila ngemali ezalayo, hatshi kungangcono uziyele ekhaya uyokwelusa amahatshi kayihlomkhulu. Ayixabene.

Umlobi uthinteka ku: 0714355641

Share This:

Sponsored Links