Uncategorized

— Inkundla kazulu —Phos’ elakho : Konke konke Mama . . . !

23 Jun, 2022 - 00:06 0 Views
— Inkundla kazulu —Phos’ elakho : Konke konke Mama . . . ! Umendo

uMthunywa

Silo Mehleli Dube

Wathi mhla etshadile uGezephi umtakaMahlangu, wajabula wabamanzi yikuthaba ngoba esazi mhlophe ukuthi sesiyaqala impilo entsha.

Wayesezaqala impilo, lomyeni wakhe, njalo esazi ngaphakathi kwakhe ukuthi labazali bakhe bajabulile ngoba enze into efiswa ngumzali wonke.

Nanko lemfundo yekolitshini wayeseyiqedile eseze esesebenza.

Njengoba babesebenza bonke lomkakhe bakhetha ukuyaloja enzikini yedolobho ngoba lamankampani ababewasebenzela ayesedolobheni, umkakhe wayethi nxa emhlekisa athi ngeke ahlale elokitshini ngoba kulomsindo, kulaleka nzima akhohlwe ukuthi laye wakhulela khona.

Inkinga abalayo ngomkakhe yikuthi loba yini okwakumele bakwenze wayethi uzaqala ayebikela unina, linto yamhlukuluza kakhulu emoyeni wakhe, ngelinye ilanga waze wakuveza wathi ngiyazi ukuthi iNcwadi eNgcwele ithi hlonipha uyihlo lonyoko ukuze insuku zakho zande ezweni.

Wayemangaliswa yikuthi umkakhe uDingindawo loba ngabe efunani kumbe engathathi isinqumo wayethi uzaqala ayebikela unina.

Bathi belungiselela ukuya ku-honeymoon eFolosi yena wayethi ufuna bahambe lonina njalo wayesembikele wavuma ukuthi uzabaphelekezela.

Wayethi lanxa eholile ayebikela unina, abenguye obathengela izinto abazazisebenzisa okwenyanga yona leyo.

Kwazakuthi ngelinye ilanga uGezephi efuna ukuthenga impahla yangasese, umkakhe esegijime waya kunina ukuthi azothengela umalukazana, weqa wemba phansi uGezephi ethi kade ebekezele esenziwa isichaka ngenxa yomendo, nxa kuyiyo impilo azayiphila ngcono uphele ngeke aze athengelwe impahla yangasese ngomunye umuntu.

Wazitshela emoyeni wakhe ukuthi babeqinisile abathi umendo awuthunyelwa gundwane.

Wathi esetshela umkakhe ukuthi wayeke wakuzwa ngaphi ukuthi umamazala uyathengela umalukazana impahla yangasese, khona njengoba lezinsuku sekulalawa amabhulugwe angasese azintambo unina uzawazela ngaphi.

Loba ukuthi kuphekwani wayeqala abuze kunina, kwathi ngelinye ilanga uGezephi esezonde wakhukhumala okonanane okukhitshwe emhlabathini yimbolisamahlanga, wathi sekusele ukuthi abuze unina nxa efuna ezocansi, kwaze kwalamula omunye umalumabo owakhuza udadewabo ukuthi kanike abantwana ithuba, abatshayise ngomoya ngoba sebekhulile, sebengenza loba yini kungadingeki usizo lwakhe.

Phela wayeseze wamtshelwa ukuthi kumele azale abantwana abangaki.

Yebo na ye asibahlonipheni abazali bethu kodwa sikwazi ukucaza umngcele phakathi kwabo labomkethu.
Ayixabene.

Share This:

Sponsored Links