Uncategorized

Inkundla kazulu – Phos’ elakho: Iphutha livele likhona

20 Jun, 2024 - 00:06 0 Views
Inkundla kazulu  – Phos’ elakho: Iphutha livele likhona Ukuxolelana

uMthunywa

SiloMehleli Dube

ABADALA babethi indlovu iyahlatshiswana kwesinye isikhathi ubezwe bebabaza besithi ikhotha eyikhothayo kukanti izandla ziyagezana. Kuliviki mahlabezulu sithi inyoni zibanjwa zisemaphuphu kukanti amathole akhethwa kusakhanya yikho nje udaba lokuxolelana silubamba umnyaka usaqala kusese masinyane.

Silethulela umbono ngodaba lokuxolelana njalo siveza ukuqakatheka kwakho ngoba phela nxa kungelaxolo isizwe sethu singatshabalala siphele sicatshe njengomswenya sungene emhlabathini.

Wonke umuntu odalwe ngokwenyama uyawenza amaphutha ngakho-ke kumele sikwamukele kunjalo ngoba vele lasemandulo kwakunjalo, uMvelinqangi wakudala kwabanjalo.

Owenza iphutha limvelela njengesela laye engananzeleli ukuthi wenze iphutha, kwesinye isikhathi angaziboni acine senanzelela nxa setshelwa ngabanye ukuthi laphaya uphambanisile.

Mahlabezulu ngicela lilalele ngilincwebe indlebe ngoba udaba lwamaphutha solwenze kwaba lezililo lezinhlungu ezinengi phakathi kwethu, isizatho siyikuthi abantu bayehluleka ukuthi bemukele ukuthi iphutha likhona ngakho-ke kumele baxole badlulele phambili.

Izimfa sizwa ngazo kusa kwamalanga ngokuthi abantu babulalene isizatho siyinzondo equbuke kibo ngemva kokonwa ngabanye bengahlosanga kube liphutha nje. Kambe sibili sungaze ubhejele ukuthi ubulale umuntu ngoba ekwenze kubi ukhethe ukuyahlala entolongweni impilo yakho yonke kulokuthi uxole udlule kikho?

Endulo okhokho babethi okungapheliyo kuyahlola ngoba basebebonile ukuthi akulanto ehlala ikhona sikhathi sonke okunye kuyaphela, pho wena mfowethu owalamuhla udalwe ngensimbi na ukuthi ngezake ukwazi ukuthi uphosele khatshana inzondo yakho le uxole uyephambili ngempilo?

Kubi kakhulu ukubamba isikhwili, kumele sixolelelane ngoba kwesinye isikhathi nxa singaxolanga sicina senze labo abenze amaphutha bacine bezenza kubi empilweni zabo ngoba bekhulelwa yimicabango lokwesaba.

Impilo yendulo ayisafani leyalamuhla ngoba sokulenguquko njalo labo ababeyimthombo yolwazi lwamasiko ethu abasekho kulo umhlaba bahamba befumbethe ulwazi lwabo lonke badliwa ngamagenga lalo.

Abantwana balezi insuku abasafani labendulo ngoba inengi asebekwenza ngokwakungekho ngesikhathi abazali babo bekhula. Inengi lamantombazana akulezinsuku ayazithwala esesemancinyane.

Nxa bekwenza lokho abazali bayazonda bagane unwabu bekhohlwe ukuthi asechithekile awasabutheki ngakho-ke kumele babone ukuthi bayaqhubeka njani besiyaphambili. Abazali bayatshingela indodakazi zabo kakhulu baze bafike esigabeni sokuthi bayakhalala impilo zabantwana babo.

Uyezwa ubaba esithi, “
Yena lo okonileyo uzakugcina, hamba uyehlala laye”, umama athi uyamncengela umntanakhe njengoba isintu sisithi intandane enhle ngumakhothwa ngunina, uzwe ubaba ephendula esithi:

“Yimi inhloko yomuzi ungangiphikisa uzamlandela lawe umntanakho”.

Lokhu kwenza ukuthi umntwana acine ethatha isinqumo sokuthi ayekhupha umthwalo okuvame ukudalela ukufa komntwana losane olusesiswini. Abanye bayabaleka ekhaya bethi bengabeletha belahle umntwana egangeni okuyisenzo esibi ngoba usane alulacala. Konke lokhu kudalwa ngumzali owehluleka ukuxola.

Amaphutha akhona lakini bazali ngakho-ke kumele lihlale phansi likhumisane lidlulele phambili. Nkosazana ungabona ukuthi umkakho uncinda uluju lwemvelo lomunye, hlala phansi ukhulumisane laye aze akubone ukuthi lokho akwenzayo kuliphutha hatshi ukuthi umthakathe aze acine esifa.

Akukho kwabesifazane kuphela lokhu ngoba labesilisa labo bavame ukuthi bengabamba ukuthi omkabo bayaganga bayazonda kakhulu bacine bebenza okubi. Uyezwa kuthiwa indoda eqotho ibulele umkayo yaqeda lapho layo yathatha impilo yayo.

Uthando vele luyajula kakhulu luze lucine lungasela migoqo kodwa-ke mzali cabangela ingane zakho ukuthi nxa suzithathele unina qede lapho lawe yise uzitshiye uthi zizagcinwa ngubani.

Sesiyithintile indaba yethu sehla layo ngakho-ke kukuwe ukuthi umbono lo uwusa ngaphi, kodwa-ke ungakhohlwa ukuthi okuncweba indlebe ngokuthandayo.

Umbuzo engikutshiya lawo ngowokuthi: ungaxola udlulele phambili ngempilo uzakufa na?

 

 

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds