INKULUMO YOMUMO — Ukungatshengisi inhlonipho ebukhweni

30 Jul, 2020 - 00:07 0 Views
INKULUMO YOMUMO  — Ukungatshengisi inhlonipho ebukhweni

uMthunywa

Sikhumbuzo Dabengwa
EBUKHWENI yindawo edinga ukuba umuntu ahloniphe. Uhlonipha ngezenzo ezithile kanye langezinkulumo ezithile. Sike sathinta phambilini ukuba ijaha licela umkhongi ukuba ayelibika kwabozala. Ikhona imikhuba elandelwayo-ke nxa ijaha kumbe intombi ithe yayakwabozala.

Lamhlanje sikhangela inkulumo elobugxangu ebantwini abasebukhweni. Inhloso kuyikunanzelela sixwaye lawo maphutha ekuphileni kwethu. Hlolisisa okwenzakala kule inhloso elandelayo.

Lilungiselela umtshado labakibo kantombi yakho. Selilungiselela okokucina njalo kudingakala intombi yakhona ibekhona mathupha ngakwenu lomkhongi wayo ukuze lazi okusilelayo lezidingo kumuli sibili nanku ngumtshado kodwa nje ngokuchaza kukamkhongi kubesobala ukuba intombi ayisuthiseki ijinge iziphendulele yona mathupha phambi kukayisezala lomphakathi jikelele.

Phendula nansi imibuzo ngenkulumo yangaphezulu . . .

(a) Umalukazana kufanele aphendulane labakwabozala na kumumo lo?
(b) Kunguwe umalukazana ungambonisa njani umkhongi wakho ukuba impendulo yakhe ayikusuthisi?
(c) Bona oyakwendela kubo bangakuthatha njengomuntu onjani na?
(d) Umkhongi yena isenzo sakho sokumeqa singamphatha njani?
(e) Emva kwalo umhlangano angaqhubeka ekusiza umkhongi na?

Asinanzeleleni izindlela zokuziphatha kumumo ohloniphisayo njengalo obukezwe ngaphezulu.

Asihlanganeni kwelizayo bafundi sihlomisana ngomumo ophambana lenhlonipho.

Share This:

Sponsored Links