INKULUMO YOMUMO — Ukungatshengisi inhlonipho ebukhweni

06 Aug, 2020 - 00:08 0 Views
INKULUMO YOMUMO  — Ukungatshengisi inhlonipho ebukhweni

uMthunywa

Siphathokuhle Ngulube
Salibonani bafundi. Ngithemba lizilandela kuhle izifundo njalo ziyalisiza kakhulu. Ngeviki ephelileyo sigxile kakhulu kumalukazana eveza inhlonipho ebukhweni. Kuvelile ukuthi zikhona izinto ezilihlazo ezingakhangelelwanga kumalukazana nxa esebukhweni. Sizaqhubeka lamuhla sikhangela umkhwenyana ebukhweni. Kambe uziphatha njani yena? Kukhona kambe okufanele akunanzelele ekukhulumeni kwakhe?

Esintwini ijaha nxa lisiya ebukhweni liqhutshwa ngumkhongi njalo umkhongi nguye umlomo wejaha nxa lingakabi ngumkhwenyana ogcweleyo. Kulihlazo ukuzwa umkhwenyana esephakamisa ilizwi ephendulana labakwabozala engakabi ngumkhwenyana ogcweleyo ngaphandle kwanxa ephiwe lelo thuba. Ake sihlaziyeni umumo ongaphansi:

Kusemkululwini koDube. UThemba Dlodlo laboyise abancane kanye lomkhongi banabile ecansini kudingidwa indaba yamalobolo kaSihle.

AbakoDube bayomisa abaxegisi bafuna intombi yabo iphume ngezimbalwa izinkomo ebezingakhangelelwanga nguThemba. Kuyamcaphula lokhu uThemba ehluleke ukuzibamba amane aphahluke nje athi,

“Kanti uthweleni uSihle lowo osengaze aduliswe angathi kuthengwa indizamtshina?”

“Ngeke ngiluqede mina udubo olulapha ekhaya ngokulobola uSihle”

PHENDULA IMIBUZO ENGAPHANSI
1. UThemba kufanele yini aphendulane labakwabozala?

2.UThemba uziveze njengomkhwenyana onjani kwabakwabozala?

3.Kambe inkulumo kaThemba izabaphatha njani abakwabozala?

4.Yena uThemba ubathatha njani abakwabozala?

5. Bekufanele enzeni uThemba ukuveza ukungaculiseki kwakhe ngesenzo sabakwabozala esokubiza kakhulu?

6.Ingxabano engavela kuzimuli zombili kambe ngubani ongayixazulula?

Asihlanganeni ngeviki ezayo!!

Share This:

Sponsored Links