INKULUMO YOMUMO — IJAHA LIYAVELA

25 Jun, 2020 - 00:06 0 Views
INKULUMO YOMUMO  — IJAHA LIYAVELA

uMthunywa

Sikhumbuzo Dabengwa
NXA ijaha selibikile kumdeni walo ngentombi yalo elifisa ukuyithatha, abakwabo kajaha bathuma indoda eyingcwethi ukuba iyevelela ijaha lakwabo eselikhonjiwe.

Umumo okhona-ke kuliviki okumele siwubambe ngowokuba umkhongi ufika enzeni kwabo kantombi. Kufanele afike akhuleke. Sike saxoxa ngokukhuleka komuntu ofika emzini womuntu phambilini.

Umkhongi kufanele akhuleke ngezibongo langezangelo, izithakazelo zomnini muzi. Nxa esevunyelwe kufanele abingelelwe. Okulandelayo- ke yikuba bambuze lapha adabuka khona. Kuqakathekile-ke njalo ukuba abuzwe ukuba ujonge ukuya ngaphi. Konke lokhu kwenziwa ngenhlonipho enkulu lokuzithoba. Kuyinjayelo ukuba kuthiwe umkhongi uyathi uzocela umlilo ikanti ocela umlilo ngongakhonjwanga ofuna ukunikezwa umfazi amhawukelayo.

Umkhongi angatsho athi “Umfoka Moyo ucela limkhuzele izinja’’.

Abadala sebezayihlafuna indaba yakhe besizwa yisalukazi esazi ngokukhonjwa kwalelojaha kumbe uyisekazi wentombazana.

Amantombazana lawo ayabuzwa impendulo egqamileyo ivele kugogo loba uyisekazi.

Ijaha selivumakele emva kokuxoxisana komdeni, umkhongi uyabuyela ayekwethula umbiko ebadaleni abamthumileyo.

Ijaha selemulekile njengomkhwenyana.

Asinanzeleleni-ke lelisiko ukuze sazi okumele kwenzakale kumumo wokuyavelelwa kwejaha ngumkhongi.

Share This:

Sponsored Links