INKULUMO YOMUMO — Amagama asetshenziswa nxa kukhulunywa ngenzalo

24 Sep, 2020 - 00:09 0 Views
INKULUMO YOMUMO  — Amagama asetshenziswa nxa kukhulunywa ngenzalo

uMthunywa

IZENZO EZIKHOMBA INHLONIPHO — (KUYAQHUTSHWA)
Siyahlangana njalo endabeni yethu sibonisana ngezinkulumo kanye lezenzo ezihambelana lenkulumo elobuntu kanye lenhlonipho.

Sikesethulelana ngamagama akhomba inhlonipho lapho siphilisana labanye kumbe sikhulumisana labo. Lamhlanje sizakhangela abalingiswa abambalwa sitsho ukuba yiwaphi amaphutha abangabe bewenzile ekuziphatheni kwabo.Asikhumbuleni ukuba ayisikukhuluma kodwa okuveza inhlonipho. Izenzo lazo ziyawudala umehluko ekuziphatheni kwethu.

Asihlolisiseni lapha:
1) Izibulo likaMaDawu, uSipho uqhutshelwa imali nguyise ukuze ayethenga isinkwa emavinkilini. USipho uyemukela imali emile mpo, calaceleni, eziqhubela isandla sokudla nje.

a) Njengomntwana ophiwa ulutho ngumuntu omdala bekufanele uSipho enzeni nxa esemukela lololutho?

b) Kunguwe uyise womntwana ungameluleka kukuphi okubili akuphambanisileyo?

c) Amantombazana atshiyana njani lamajaha ekwenzeni nxa besemukela lokho abakuqhutshelwayo?

2) Ekadeni umlobokazi wayethi mzukwana etshadayo angavunyelwa ukwelula umqalo lapho ehlezi lowangakwakhe. Wayemele ephule izonga isilevu sithinte esifubeni. Wayengathalathalazi, engahambahambi okungelasizatho. Sithini ngalo umlobokazi?

a) Umlobokazi uhlezi wazichaya esihlalweni sikanokutsho esikhulu yeka, useqhweba ngomunwe usanyongwana ukuba eze basukume baye endlini encinyane.

b) Umlobokazi uhlezi wazibutha esihlalweni sikanokutsho esikhulu. Uthalaza kanye emva kwesikhathi ephule izonga, kodwa usanyongwana ananzelele ukuba udinga usizo.

Kulaba ababili abalobokazi nguphi ovenza imilayo mayelana lokuziphatha komuntu otshadayo?

3) Kusemfeni koSigola abantu bathe gwaqa. Ngokuphuza ukufika kule indawo nangu umalukazana walapha ekhaya efikisana lezinye izakhamizi zesintwana ezifika zibingelele indlu yonke ngokuxhawula bonke abantu baze bayeqeda labobaba abaphandle. Ngokubamutsha kuloluhambo lomendo umalukazana laye alandele okwenziwa ngabanye kanti uyisezala ungomunye walaba abapha ndle.

a) Kufanele yini umalukazana amxhawule uyisezala?

b) Nxa engenza iphutha afune ukumxhawula ngokungazi, uyisezala yena kumele amtshengise kanjani ukuba lokho kuyazila?

c) Laba ababili bangakhulumisana njani okusendleleni efaneleyo ngobuhlobo babo lobu?

Ngiyethemba sizananzelela izindlela esiziphatha ngayo ukuze izenzo zethu zingadali ingxabangxoza ekuphileni kwethu. Kuqakathekile-ke ukuba abantu bazi ngemikhuba lemikhutshana yesintu ngoba nxa ingalandelwanga kuhle kungakhomba ukudelela lokungaziphathi.

Share This:

Sponsored Links