INKULUMO YOMUMO — Amagama aphathelene lokufa

29 Oct, 2020 - 00:10 0 Views
INKULUMO YOMUMO — Amagama aphathelene lokufa

uMthunywa

Sikhumbuzo Dabengwa
Siyahlangana njalo kule iviki bafundi silokhu sibindana lendaba yethu yamagama aphathelene lokufa okuyimvelo engelakujayeleka ebantwini kodwa esiphila lakho. Abanye bangabe bezibuza ukuba kanti khona ukufa kwavela ngaphi? EsiNdebeleni imibhalo embalwa ithi ukufa kwabakhona emvelweni yomuntu ngemva kokuba uNkulunkulu ethume uNwabu ukuba aye emhlabeni ayokwazisa abantu ukuba bazakufa bavuke.

Siyazi sonke ukuba uNwabu yindoda ehamba iphuza ngokube ilokhu ithi siki, siki. Lokhu kwadala ukuba aphuze lempendulo uNkulunkulu waze waguqula umcabango, wathumela esinye isigijimi esinguNtulo ukuba siyekwazisa abantu ukuba abantu bazakufa bangavuki. UNtulo wathi ntininini wabesemqalele ukufika uNwabu. Abantu bawemukela lowombiko kanti Nwabu ndini usendleleni lowakhe owawumuhle kakhulu. Uthe uyafika-ke lowakhe uNwabu umbiko ayewuthunyiwe abantu abaze bawemukela bethi ngoba “Sebezwe elikaNtulo.” Yasungula lapho-ke indaba yokufa bafundi.

Kumaviki edluleyo sithintile kabanzi ngamanye amagama aphathelene lokufa. Sigcizelele kabanzi ngenhlonipho ekukhulumeni lekukhetheni amagama nxa kuthe kwehla lesisehlakalo esihlonipheka kangaka.
Kanti khona izolo bekudaleka njani ukuba umuntu afe.
Zinengi izindlela ebezikhokhelela ekufeni, asihlolisiseni okulandelayo

Ijoyi
EsiNtwini ukukhuluma nje bekukudala ukufa. Lokhu bekusiza ngenkulumo yokufungelana ebantwini esikuthi yi “Joyi”. Linkulumo ibidala ukuba labo abakhulumisane kubi bafungelana kudaleke ukufa mahlayana nje phakathi kwabo. Bebenqineka –ke abadala ukuba ekukhulumisaneni abantu baphethe inkulumo yabo kuhle hatshi ukungezwani baxabane baze bafungelane ijoyi. Asebefungelene bebethi bangabonakala belatshwe ukuze oyedwa angahlatshwa ngumkhuhlane afe.

Lathi bafundi sikhuthazwa ukukhetha amagama angalimazi abanye kanti njalo siyakhuthazwa ukuba sifunde ukuxolelana ngoba nxa sifungelana sidala ukufa.

Ukususelwa amanqe
Lokhu bekuyikubulawa komuntu ngenhloso yokuba ayekogoqwanyawo ngoba etshengise ukhophe oluthile ekuphileni. Asikhumbuleni ukuba bekusiba lezimpi. Igwala belingafuneki ngakho oza empini elenxeba emhlane laye ubesuselwa amanqe ngoba kuthiwa uligwala, inxeba ulizuze ngokubaleka. Akusimagwala wodwa ayebulawa. Abathakathi labo babebulawa ngoba kuthiwa bayasokoca (ukuthakatha). Bakhona njalo ababethunyelwa amanxusa ukuba abasusele amanqe ngoba becatshangelwa okubi. Kwakudingeka ukuba abantu baphile ngokulandela izinqumo zakuleso sikhathi.

Imikhuhlane
Imikhuhlane ibikudala ukufa kodwa okungaqedakaliyo izolo abantu bebengakuthathi lula. Bebesithi nxa besola baphume ijumo bayekubosiyazi ukuyadinga imbangela lokumele bakwenze ekuguleni, kanye lanxa umuntu esetshonile. Kuyavela- ke bafundi ukuba ukufa bekusiza ngendlela ezitshiyeneyo.

Izimpi
Ngaphandle kwemikhuhlane izolo uluntu beluphelela ekulweni izimpi. Amakhosikazi alabo abangamabutho abaye empini ayekholwa ukuba omkabo abasekho nxa kuthe kwawa icansi elikade limisiwe ngokweyanyiswa emdulini. Lokhu kwakuyisitshengiselo kulawo makhosikazi sokuba owangakwakhe kasekho.

Asiziphetheni lapha ezalamuhla bafundi. Singalibali ukuba amagama kumbe esithi lulimi lolu singadibana lemibuzo kumihloliso, ngakho asiqhubekeleni phambili kwelizayo.

Share This:

Sponsored Links