INKULUMO YOMUMO — Amagama akhomba ukufa

15 Oct, 2020 - 00:10 0 Views
INKULUMO YOMUMO  — Amagama akhomba ukufa

uMthunywa

Sikhumbuzo Dabengwa
Ukufa yindlela yokudlula kulo umhlaba komuntu esiyakogoqwanyawo. Bekuhlonitshwa kakhulu, kusesabeka njalo kukhethwa amagama asetshenziswayo nxa kuthe kwehla ekhaya loba esigabeni. Ngokunjalo lalamhlanje kulokhu kukhuthazwa ukuba siqhubeke ngobuntu bethu siletha inhlonipho lokuzithoba nxa kuthe kwehla lo umumo ongelakujwayeleka loba nini. Akhona amagama -ke bafundi okungamelanga siwalibale akhomba ukwedlula kwabantu abatshiyeneyo esiNtwini. Ake siwakhangele sindawonye sikhumbuzane nxa besesiwalibele.

· Usedlule
· Usebhubhile
· Usetshonile
· Kasekho
· Usesitshiyile

La ngamagama akhomba umumo ongemuhle wokwedlula komuntu emhlabeni esiya kogoqwanyawo. Amagama la ande ukusetshenziswa kuye wonke umuntu nje esiphila laye, ongabe eseduze lathi ngokumazi kumbe oyisihlobo. Ukuwasebenzisa kukhomba inhlonipho kanye lokuzehlisa kulo okhulumayo.

Siyananzelela njalo bafundi ukuba abantu abathile, kumele kubelendlela etshiyeneyo yokubikwa kokwedlula kwabo kulo umhlaba.Ukuphawula ukuba uSibanibani “usefile” akulethi inhlonipho. Kutshengisa ukudelela lokungabi lobuntu ekuphileni labantu.

Abantu abahlukeneyo silakho ukuba sibike ngokutshiyana ukubhubha kwabo silandela inhlonipho ebafaneleyo kanti njalo sikhangela lamazilo ahamba ephathisana lokusitshiya kwabo.

Asibhekeni abantu abalandelayo lokuba bethulwa njani nxa sebedlule kulo umhlaba.

INKOSI
Nxa kuthe kwenzakala ukuba inkosi/umthunzi wabantu yedlule kulo umhlaba akuze kwatshiwo ukuba “ifile” sithi “Inkosi isikhotheme/ikhotheme”.

Kufanele kube khona ukuhlonipha okukhulu ekukhulumeni sinanzelela ukuba inkosi ingumthunzi wabantu. Kuyatshiwo njalo ukuba “Ilanga litshonile” Lapha kugcizelelwa ukusala koluntu egcekeni. Ngokunjalo-ke bafundi asifundeni ukwehlukanisa ikakhulu nxa kuthe kwahamba umuntu obelusizo kusizwe sonke jikelele. Kulomehluko.

AMAWELE / AMAPHAHLA
Laba ngabantu abazalwa bebabili ngalanga linye. Kuyenzakala ukuba ekuphileni kwabo kuswelakale inhlanhla omunye wabo atshone. Kuyazila-ke bafundi ukuba sithi omunye wabo ‘Ufile”

Nxa ekuzalweni kwabo kubelentombi lejaha sisuke sithi ijaha ‘’Liyekwelusa” nxa kuswelakale ongumfana.

Nxa kuthe kwaswelakala intombazana sisuke sithi “Iyetheza” sisitsho khona kanye ukuba usesitshiyile.

Ukhona njalo umumo obuhlungu owokufelwa amahlandla angaba mbalwa. Kuyenzeka ukuba inhlanhla ingabikhona omunye atshiywe ngomunye wakhe. Nxa ethe wafelwa ngumkakhe kuthiwa “Uleseko.”

Lokhu kutsho ukuba uyafelwa kuze kube ngamahlandla amathathu anduba uphele umnyama wokufelwa lokho.

Akukhathalekile kungaba ngowesilisa kumbe owesifazana. Nxa kungowesilisa otshiywe ngumkakhe sithi “Ngumfelwa”. Nxa kungowesintwana otshiywe ngumkakhe sithi “Ngumfelwakazi”

Asiqhubekeni kwelizayo sisakha ubuntu bethu kumumo otshiyeneyo bafundi

Share This:

Sponsored Links