Inkulumo ngomumo: Amazwi aveza inhlonipho esigabeni sokuzalwa lokukhuliswa komntwana

04 Jun, 2020 - 20:06 0 Views
Inkulumo ngomumo: Amazwi aveza inhlonipho esigabeni sokuzalwa lokukhuliswa komntwana

uMthunywa

Sikhumbuzo Dabengwa
SALIBONANI bafundi. Kuhle ukuhlangana njalo kuleli iviki siqhubeka ngezifundo zethu. Ngithemba lizilandela kuhle njalo ziyalikholisisa kanti futhi zilifaka endleleni eqondileyo ekukhulumeni kwenu kwansuku zonke. Lamhla siyaqhubeka sikhangela inkulumo ngomumo egxile kakhulu kuzehlakalo ezibakhona kusukela umntwana ezalwa aze aye akhule. Kulezigaba ezibalulekileyo ezizavezwa zinkulumo ezilandelayo.

Akesikhangele izinkulumo ezilandelayo sixoxe ngazo.

Unina kaJabulani ukhulelwe. Balala kukuhle nje lapha ekhaya kungelalutho olutheni. Ebusuku unina kaJabulani uqala ukuzijanqa kucace ukuthi umuntu wemzini amthweleyo usesendleleni. Kuthi kusisa kuzwakale izalukazi zithi, “Asengamhlophe, usekhululekile uMaNdlovu.”

Zikutsho lokhu nje zijabule ziyafa zitshaya umbululu, ziveza izikhewu! Inkulumo ngomumo ethi, “asengamhlophe” yiyo phela esebenza ukwamukela umntwana esintwini. Yiyo indlela etshengisa ukuthi izihlobo labangane ziyijabulele ingane entsha. Ngokunjalo — asinanzeleleni ukuthi siyisebenzisa kuhle le inkulumo.

Kwakuthi njalo ingane ingazalwa ivalelwe endlini okwamalanga angaba yiviki ingaphumi phandle. Lonina ngokunjalo laye kaphumi phandle. Ake sikhangele umumo ongaphansi!

UMaDube ubelethile ingane engumfana. Kujabule wonke umuntu emzini kaNcube phela ijaha belilindelwe ngamehlo abomvu lapha ekhaya.

Noma kulenjabulo engaka uMaDube lengane ababonwa phandle balilihlo lentwala. Kukhanya nje isalukazi esisodwa singena siphuma sodwa ekamelweni likaMaDube. Kuthi ngemva kwezinsuku, sizwakale lesi isalukazi sithi, “li!li!li!, ukhulile uZikhali, ukhulile umfana.”

Inkulumo esingayo lapha ngethi, “ukhulile” itshoni inkulumo ngomumo le? Inkulumo le iveza obala ukuthi ingane isiwile inkaba isingaphuma phandle kanti futhi labantu sebengangena bayibone benzele lonina amhlophe. Sinjalo isintu bafundi asiyibambeni siyiqinise inkulumo le.

Akhule ke umntwana abazali bakhe bemfukamele. Sifike isikhathi lapho umntwana azibona khona ubudala ngoba kukhona osekwenzakale kuye. Akesikhangeleni inkulumo engaphansi!

UThembelihle yintombi yakoMoyo. Ulobudlelwano kakhulu logogo wakhe. Langathize ugogo uzwakala etshela abazali bakaThembelihle esithi, “Bantwabami, intombi yenu isithombile”.

Utshoni ugogo ngenkulumo le? Kuyini ukuthomba? Ugogo utsho phela ukuthi uThembelihle sesukile esigabeni sokuba ngumntwana sengene ebangeni lokubamdala. Le yinkulumo eveza umumo wobudala uThembelihle asekuwo. Sekusitsho ukuthi emzimbeni wakhe sekulezibonakaliso ezithile eziveza ubudala.

Ngokunjalo ke bafundi, kuyavela ukuthi zikhona izinkulumo ngomumo ezisetshenziswa kusukela umntwana ezalwa aze aye akhule.

Izinkulumo lezi zilokuhlonipha phakathi kazibhadlazi kodwa ziyagcwigcwiza ngoba nje esintwini kuvele kuyazila ukubhadlaza ezinye inkulumo. Asikunanzeleleni ke lokhu. Iyobonana ngeviki ezayo bafundi!

Share This:

Sponsored Links