INKULUMO NGOMUMO — Amagama APHATHELENE LOKUFA

22 Oct, 2020 - 00:10 0 Views
INKULUMO NGOMUMO  — Amagama APHATHELENE LOKUFA

uMthunywa

Siphathokuhle Ngulube
SALIBONANI bafundi! Asihlanganeni njalo kusifundo sethu solimi. Ngeviki eliphelileyo sikhangele amagama athile asetshenziswayo nxa kukhulunywa ngokufa. Kuvelile futhi ukuthi ukufa kuphathwa ngenhlonipho enkulu kakhulu esintwini. Ngalokho-ke zonke nje izinto kumbe inkulumo ephathelane lokufa ayithiwa bhadla kodwa kuyagcwigcwizwa ngenhlonipho enkulu. Sizaqhubeka-ke ngamagama amanye asentshenziswayo nxa sekuvelile ukufa.

Umuntu angadlula emhlabeni kulendlela alungiswa ngayo ukuze alungele ukungcwatshwa kuhle. Kwandile ukuthi nxa umuntu esephela kufuneke abantu abadala bokulungisa umufi. Lokhu ngesintu kubizwa kuthiwa yiku“mbutha” kumbe “ukumgoqa”. Sasibezwe abadala besithi, “uZibanibanyana uphelele ezandleni zami, ngamgoqa”. Lo okhupha lamazwi uyabe esitsho ukuthi umufi uthe esephela wamlungisa wamqondisa izinyawo, wamvala lamehlo. Yiyo indlela umuntu okumele agcwatshwe eyiyo yona. Ngokunjalo bafundi umuntu nxa esanda kuthula uya“goqwa” kumbe uya“buthwa”

Esegoqiwe umuntu uyabe eselungele ukugcwatshwa. Ungcwatshwa ngaphi kanti umuntu bafundi? Umuntu ugcwatshwa engcwabeni kumbe kuzindla. Liyini ingcwaba/izindla? Leli ligodi eligejwa mhla sekufanele umufi abekwe. Lilemikhuba lendlela nje okufanele ligejwe ngayo. Esintwini kuthiwa othuleyo ufihlwa engcwabeni.

Uku“fihla” yikho ukungcwaba bafundi. Akutshiwo ukuthi uyalahlwa umuntu njengalokhu esasikuzwe likukhuluma ngalezi izinsuku. Kuyazila! Umuntu akalahlwa kodwa uyabekwa kumbe uyafihlwa engcwabeni.

Kuyavela-ke bafundi ukuthi ukufa kuphathwa ngenhlonipho enkulu ngakho-ke kasinanzeleleni njalo sifunde ukusebenzisa amagama aqondileyo nxa sikhuluma ngokufa ukuze singalahleki enkulumeni.

Asihlanganeni ngeviki ezayo, siqhubeka!!

Share This:

Sponsored Links