INKULUMO NGOMUMO — Amagama APHATHELENE LENZALO

08 Oct, 2020 - 00:10 0 Views
INKULUMO NGOMUMO  — Amagama APHATHELENE LENZALO

uMthunywa

Siphathokuhle Ngulube
SALIBONANI bafundi. Ngithemba liyazikholisa izifundo zethu njalo ziyalikhulisa kakhulu elimini lwesiNdebele ngokunjalo ke asizilandeleleni ephepheni likazulu. Emavikini ambalwa besikhangela amagama aphathele lenzalo yomuntu omnyama. Siyaqhubeka ngalawo magama.

Sikuvezile phambilini ukuthi esiNdebeleni zikhona izinto ezingathiwa bhadla. Ake sikhangele amagama angaphansi:

Ukukhululeka/Ukubeletha

La ngamagama ande ukusetshenziswa nxa kukhulunywa ngomama obekhulelwe nxa isikhathi sakhe sokuthi ingane ibuye emhlabeni sesifikile. Ukufika kwengane emhlabeni akusinto elula ngoba kungavela noma yini ekubuyeni kwayo futhi kusesatshwa labathakathi ukuthi bangenza loba yini kule ingane. Ngokunjalo ke nxa ingane isifikile emhlabeni bayabongwa abaphansi kubongwe lophezulu ngokuphathisa ingane ukuze ifike kuhle emhlabeni.

Ziyagiya ke izalukazi zitshaye umpululu zithi, “Amhlophe, usekhululekile kumbe usebelethile uMaNdlovu” Igama elithi usekhululekile livela ekuthini umuntu ozithweleyo uyabe engathi ubotshiwe ngomumo ayabe ekuwo. Kuyabe kutshiwo lokhu ngoba zizinengi izinto okuyabe kufanele azilimuke kumbe angazenzi nxa ezithwele. Kuthi lekudleni lakho kukhona ayabe ekuzila. Ngokunjalo ke besekuthiwa uMaZibanibanyana ukhululekile.

Besekuthi nxa inina lingabeletha beselibizwa kuthiwe ngumdlezane. Lapha kuyabe kutshiwo umfazi osanda kubeletha, uba ngumdlezane nxa ingane isesencane mhlawumbe kusukela izalwa ize ibe lenyanga eyodwa. Zikhona ezimbalwa eziyabe zikhangelelwe kumdlezane. Manengi amazilo akhangelelweyo kumdlezane okukholwa ukuthi nxa engawenzanga ingane ingagula kumbe isweleke emhlabeni.

Ngokunjalo – ke asinanzeleleni bafundi ukuthi inzalo ngeyinye yezinto eqakathekileyo kakhulu esintwini, ngalokho ke akhona amagama asetshenziswayo aqondane layo. Asihlanganeni ngeviki ezayo kuzifundo zethu zenkulumo ngomumo.

Share This:

Sponsored Links