Inkomo kazihlale endaweni ehlanzekileyo

24 Nov, 2022 - 00:11 0 Views
Inkomo kazihlale endaweni ehlanzekileyo Inkomo

uMthunywa

Blessing Moyo

INKOMO zochago zinkomo okumele zihlale zikhangelwe ngelokhozi ukuze zingahlaselwa yimikhuhlalene efana le-bovine mastitis olakho ukucina uvala umbele wenkomo.

Umkhuhlane we-bovine mastitis ungabangelwa yikuhlalisa inkomo zochago esibayeni esilodaka loba esilengcekeza kumbe njalo yikuhlala isikhathi eside zingadibhi.

Umkhuhlane lo ufika uhlasele umbele wenkomo zochago lezi okucina kusenza uvaleke.
UMnunzana uCosmas Muzunde oyingcitshi kwezokufuywa kwenkomo zochago uthe ukuhlanzeka kuqakathekile kakhulu kulo ofuye inkomo zochago ngoba kusenza zingahlaselwa yimikhuhlane njalo lochago alusengayo luba ngolufanele ukuthengiswa.

“Umkhuhlane we-bovine mastitis uhlasela amasotsha omzimba enkomo. Amasotsha nxa esilwa lezibungwana eziyabe zingene embeleni enkomo izibungwana lezi zona zisuka zivale imbele. Uchago lungasasengeki kukanti nxa lungasengwa luyabe selonakele kungavumi ukuthi luthengiswe loba ukuthi ludliwe,” kulandisa uMnu Muzunde.

Uqhubeke esithi abalimi bakhuthazwa ukuba bagezise umbele wenkomo ngesikhathi besenga loba beqeda ukusenga ukuze umkhuhlane lo ungangeni embeleni.

“Abalimi sibakhuthaza ukuthi bangaze bahlanganisa imitshina abasenga ngayo ukuze inkomo zingathelelani umkhuhlane lo,” kuqhuba uMnu Muzunde.

Amathole akumelanga amunye kubonina kusenzelwa ukuthi inkomo kanye lamathole kuvikeleke emikhuhlaneni engaba khona.

“Hlalani lidibhisa inkomo zenu ukuze lizivikele emikhuhlaneni engacina ibangela ukuthi inkomo icine isehlisa uchago olungafanelanga ukudliwa.

“Okunye njalo nxa uqeda kusenga inkomo yakho qala ulunathe mbijana uchago lwakho uzwe ukuthi lulungile ukuba ungaluthengisa,” kuphetha uMnu Muzunde.

Share This:

Sponsored Links