Injiva ngamanga ziyabulala!

08 Oct, 2020 - 00:10 0 Views
Injiva ngamanga ziyabulala!

uMthunywa

Mehleli Dube

Sekusiya phela umnyaka, izihlobo labangane abasebenza eGoli sebezabuya ngobunengi belanda ukuzodlalela iKhisimusi ekhaya, abanye njalo ngabalanda ukuzobona ukuthi inhlelo zabo akade bezisebenzela zifezekile, ngoba bayabe bethumela imali ukuthi benzelwe lokhu lalokhuya.

Zikhona ezinye injiva ezithi zisuka laphekhaya kuthengiswe inkomo, imbuzi, obabhemi zithembise ukuthi nxa zifika eGoli zizathumeza imali leyo eziyabe zihambe ngayo, balinde abeNkosi baze banyele intamo lokhu bebhekise amabombo eNingizimu Africa.

Zithi nxa zisuka ekhaya kuthiwe bhalani phansi elikufunayo, phela isintu sithi umlomo awugcwalelwa mfula, kuzo akukho lutho olwehlulayo ukuthenga.

Zithi nxa zifika eGoli zitshintshe inombolo zabomakhalekhukhwini, ukwenzela ukuthi lingenelisi ukuthi lizikhumbuze ngezithembiso.
Ezinye ngezihamba mlibe zifike zidliwe zindunduma zeGoli, zithi mhla zibuyayo ekhaya, zibuye ziyatha, zingaphethe lutho, sokungani ngumuntu ovela khama ithumbu ngemva kothango lwesivande.

Okuyabe kutshengisa ukuthi uvela eGoli kube lizinyo legolide eliyabe lihlonywe emazinyweni aphambili, uzwe zithi bekubheda emngceleni ebhoda phela, bathethe yonke impahla yazo, zitsho zihutshuza aluhlaza tshoko, zibe khona ezichapha ngaphansi emfuleni lezo-ke uzwa sezize zisephula lesizulu zithi “sidibene labopoyisa bavele bangenyuka impahla yami yonke engiyikhokhele imali oshisiwe”, kwesinye isikhathi uzwe zithi “zidibane lenyamazana ezifana lendlovu zaphaphatheka zalahla impahla, ziqamba amanga, kudlalwe iKhisimusi kuhlulukelwe lapha ekhaya, zithi ngoba sezifuna ukubuyela zigaye amanye amanga njalo.”

Zinjiva ezinjalo sikhathele ngani lingaqambi manga ukwenzela ukuthi abasekhaya bahle babone icebo kuseselesikhathi ukuthi bahlanganisani bazidlalele iKhisimusi yabo kube mnandi, ezinye njalo ngeziqamba ukuthi zenza imisebenzi ephezulu kodwa uthi uyakhangela uthole kungahambelani lemali ezithi ziyayihola.

Zinjiva sikhathele ngani lingasiqambeli amanga, nxa kunzima eGoli phendukani ekhaya lizothathisa kakutsha, hayi ukufeketha.
Ayixabene.
0714355641

Share This:

Sponsored Links