Inhlupho zalamuhla: Siyathandana kodwa kalamaphepha

09 Aug, 2018 - 00:08 0 Views
Inhlupho zalamuhla: Siyathandana kodwa kalamaphepha

uMthunywa

Siyathandana kodwa kalamaphepha
Sesileminyaka emibili sithandana lejaha lami elivela kweleZambia. Siyathandana kakhulu futhi ungiphatha okweqanda ngendlela anginakekela ngayo. Kodwa ngisanda kuthola ukuthi kalamaphepha asemthethweni okuba lapha njengoba silungisela umtshado. Ngiyesaba ukuthi kungenzeka abotshwe ubudlelwano bethu bucine buphela. Ngifuna ukuthi siphange sitshade ukuze abe kuleli ngokusemthethweni kodwa incwadi ezifaneleyo akalazo. Ngicela usizo Khulu.

Impendulo
Kukhanya ijaha lakho lifuna ukutshada lawe ngoba lifuna kube semthethweni ukuhlala kwalo kuleli.

Okubalulekileyo kodwa yikuba leqiniso lokuthi utshada lawe ngoba ekuthanda hatshi ngoba efuna indlela yokuhlala kuleli. Nguwe nje qha ozenelisa ukukubona lokho kodwa engingakutsho yikuthi vula amehlo ukuze ungene kulo umtshado usazi hatshi ukuthi akusebenzise ukuba litikiti lakhe lokuba kuleli. Nxa konke kukuhle futhi lithandana, akulahlupho ngokuthandana lomuntu wakwelinye ilizwe.

Kasimtholi umntwana
Sileminyaka eyisikhombisa sitshadile lonkosikazi wami. Kunengi okusihambela kuhle njengomsebenzi lezifundo zethu. Kusukela eminyakeni emine edluleyo sizama ukuthola ingane kodwa kuyala. Kuze kube khathesi kasilamntwana sonke. Ngicabangela ukuthi inkinga ikuye ngoba mina ngilaye umntwana engaba laye ngingakamthathi. Angiziboni ngiqhubeka lomtshado okungelabantwana kuwo. Sesizame konke engicabanga ukuthi kufanele sikwenze, njengokuya kubodokotela, ukuthatha ikhefu lokwenza isiqiniseko sokuthi unkosikazi wami uhlezi ejabula emtshadweni wethu. Odokotela kababoni lutho, sengize ngicabanga ukuthi mhlawumbe sokufuna kuqhutshwe amasiko akibo. Kangifuni ukwehlukana laye kodwa ngidinga abantwabethu sobabili. Ngicela usizo.

Impendulo
Loba abantwana beyisibusiso esivela kuMdali kodwa kayisuye wonke umuntu obekelwe ukuthi uzakuba labantwana. Ngakho akusilo cebo elihle ukuthi ufuna ukwehlukana lonkosikazi wakho ngenxa yokungatholi kwakhe abantwana. Phela kayisilo phutha lakhe ngakho ukumsola ngalokhu kuyinto embi kakhulu.

Kuzamhlukumeza kakhulu ukwazi ukuthi ufuna ukumtshiya ngenxa yokungabi labantwana. Nxa odokotela besithi abakuboni okuvimba ukuthi lingabi labantwana kungenzeka ngempela ukuthi asikho isidingo sokutatazela.

Yekelani izinto zenzakale ngesikhathi sazo. Kwezinye izikhathi kuyenzeka ukuthi ingcindezi yenze kube nzima ukukhulelwa emuntwini wesifazane. Nxa kungenzakala engamtholi umntwana kayisilo hlupho lolo, lingakhulisa umntanakho lonke loba omunye nje ongasiwenu. Lingajabula emtshadweni loba lingelabo abantwana.

Abantwabami abamfuni umkami
Abantwana bami abamfuni ngitsho umkami. Ngehlukana lobaba wabo eminyakeni embalwa edluleyo ngaba lenhlanhla ngathola enye indoda nyakenye yangithatha. Njengonina, lokhu kuyangikhathaza kakhulu, laye useze engasafuni kuzwa ngabo. Lokhu kuyangihlukumeza ngoba kusobala ukuthi sekumele ngikhethe phakathi kwabo lomkami. Mina bengizifunela umuntu ozangithanda labantwabami. Lokhu osekusenzakala angizange ngikucabange ukuthi kungenzakala.

Impendulo
Kuvamile ukuthi abantwana babe lesikhwele ngomuntu umzali wabo athandana loba atshada laye. Bona njengabantwana balovalo lokuthi ukufika komunye umuntu empilweni yakho kuchaza ukuthi bona bazalahlekelwa ngomunye umzali. Ukwehlukana loyise khona nje kodwa kunzima kukanti kuba lobunzima obuphindiweyo nxa lomzali abasele laye esetshada, kwenza abantwana babone sengathi sebezalahlekelwa ngabazali bobabili. Ngaphandle nje kokuthi balwela uyise wabo.

Umntwana wonke ulesifiso sokuthi abazali bakhe bahlale ndawonye. Ayikho ingane ethokoziswa yikwehlukana kwabazali. Ngakho into ebalulekileyo yikuthi ubenze babone ukuthi ukutshada kwakho akusoze kutshintshe lutho.

Usabathanda njengomama wabo futhi ngeke kutshintshe lokho. Kubalulekile futhi ukuthi bazi lokuthi umkakho kalandanga ukuzovala indawo kayise. Ubaba wabo uzahlala engubaba wabo futhi kuhle lawe ubakhuthaze ukuthi babonane loyise zonke izikhathi ukuze babone ukuthi ubaba wabo usekhona empilweni yabo.

Share This:

Sponsored Links