Inhlupho zalamuhla: Ngithanda abesifazane kakhulu ngenzeni?

23 Aug, 2018 - 00:08 0 Views
Inhlupho zalamuhla: Ngithanda abesifazane kakhulu ngenzeni?

uMthunywa

Ngithanda abesifazane kakhulu ngenzeni?
Sesileminyaka emine sitshadile lomkami kodwa inkinga yikuthi ngiyehluleka ukuzibamba kubantu besifazane. Le yiyo into esixabanisayo. Akusekho ukuthula emzini wami kuhlala kuyisiwowowo. Ngenze njani ukuze ngekele linto ngoba ngiyehluleka ukuwutshiya lumkhuba.

Impendulo:
Okuhle lokuyisigaba sokuqala sokwelapheka yikuthi uyazazi ukuthi ulenkinga. Akekho omunye ngaphandle kwakho okumele enze konke okusemandleni ukuvikela lokulwela umtshado wakho. Linto ifana lokuthi uma uzazi ukuthi uyabuthanda utshwala, uhambele kude lezindawo zabo ukuze ungazitholi usulapho uzohluleka khona ukuzithiba. Kuyadingakala futhi ukuthi uzijwayeze ukuchitha isikhathi esinengi ndawonye lonkosikazi wakho. Yakha ubungane obuqinileyo lonkosikazi wakho, lihlale lindawonye izikhathi ezinengi.

Bathi ngimthanda okwedlulisileyo umkami
Angazi noma kusayikho na? Ngaganwa ngoDisemba wonyaka odlule. Indlela engimthanda ngayo unkosikazi wami yethusa ngitsho labasekhaya. Abanye bathi kuzodlula kodwa mina ngiyazi ukuthi akudluli, ngiyabona ukuthi ngimthanda ngokweqile impela. Laye uyazi nje ukuthi akukho engingeke ngimenzele khona. Manje angazi noma ngisayibambe ngakho yini?

Impendulo:
Angiyiboni lencane inkinga ngalokhu, ngaphandle uma kukhona ongasitsheli khona. Phela kuhle uma abantu bethandana. Uyibambe ngako. Kuyinto enhle encomekayo le oyenzayo. Kusengenzeka futhi lokuthi umdeni wakho awujwayelanga ukubona abantu abathandana ngalindlela, okwenza ukuthi bacabange ukuthi wenza okungajwayekile. Qhubekani!

Kuyala ukuthi atshintshe ngenzeni?
Silomnyaka sitshadile lomyeni wami. Ngamtshada ngisazi ukuthi sihlukile ezintweni ezinengi engingabala kuzo inkolo lokuziphatha nje. Ngangizitshela ukuthi ngemva komtshado uzatshintsha. Kodwa kuyazifanela nje, futhi ngale kwalokhu sihlezi sixabana njalo. Empeleni sengibona sengathi ngizifake enkingeni ukutshada lomuntu ongazwani nhlobo lenkolo. Ngibona sengathi ngizibophezele ngomuntu ngoba ngizitshela ukuthi lezinto ebengingazithandi ngaye zizatshintsha ngemva komtshado.

Impendulo:
Kuyinto ejwayelekile lesingayikhuthazi ukucabanga ukuthi umtshado uzalungisa obekungahambi kuhle ngaphambi komtshado. Ayikho into edlula ukuhlala phansi likhulume izinto elizifuna emtshadweni ngaphambi kokuthi lishade. Ngaleyo ndlela ungena emtshadweni umazi umuntu wakho lokho angakwenza lalokhu angeke akwenza. Ofanelwe ukukwenza manje yikukhuluma lomyeni wakho ngaloludaba. Kungaya langokuthi lobabili lizibophezele kangakanani kumibono yenu. Kuzokwenyukela ngabe engekho ozogoba uphondo lifinyelele kusivumelwano ngalokhu.

Uyangimbuluzela ngeholo lakhe
Unkosikazi wami usehlezi engimbuluzela ngeholo lakhe eledlula elami kulezi zinsuku. Noma engakwenzi lokhu ngokudelela kodwa uhlezi efaka ukuthi mina angilethi mali etheni ekhaya. Ngihlezi ngikuveza ukuthi lokhu angikuthandi. Usehlala esilwa lami ethi ngilomona futhi ngizwela kakhulu ngoba ngingathandi ukuthi akhule emsebenzini. Sengikhetha ukuzithulela, ngingatsho uma esenza lento yakhe. Iyangihlukumeza kakhulu indlela acabanga, langibheka ngayo njengomyeni wakhe.

Impendulo:
Kwaze kwakubi lokhu. Ngizwelana lesimo obhekene laso. Unkosikazi wakho udinga ukwazi ukuthi akuyena kuphela oholelwa ngaphezu komyeni wakhe. Ukwakheka komtshado phansi kwalesi simo kubiza ukuvuthwa lokukhula kunkosikazi wakho. Udinga ukukuhlonipha njengomyeni wakhe. Kakho umuntu olesiqiniseko sokuthi uzahlala ehola ngaphezu kwakho. Khuluma labangani bakho uzabona ukuthi banengi abalinkinga le.

Khangelisisa futhi indlela oveza ngayo loludaba kuye. Ngesinye isikhathi akusiyonkinga ukuthi uveza ukungajabuli ngodaba oluthize kodwa indlela oveza ngayo. Ngithemba futhi lokuthi wena awulayo inkinga lokuthi unkosikazi wakho uhola imali enengi kuleyakho.

Share This:

Sponsored Links