Inhlupho zalamuhla: Intombazana ithi ngayidlwengula

07 Jun, 2018 - 00:06 0 Views
Inhlupho zalamuhla: Intombazana ithi ngayidlwengula

uMthunywa

Kafuni kuzwa ngomtshado
NGINGOWESIFANE oleminyaka yokuzalwa engu-35 osethandane lendoda esilinganayo isikhatshana nje.

Sesize sihlala sonke. Sobabili silabantwana phandle, abami bathathu kukanti abakhe babili. Uhlupho yikuthi kafuni ngitsho lokuzwa ngomtshado ngoba yena wake watshada kodwa mina ngiwukhangele ngabomvu.

Uthi akulasizatho sokutshada ngoba yena uyangithanda futhi umtshado ngeke utshintshe lutho phakathi kwethu. Okungixakayo kodwa kukho konke yikuthi uthanda abesifazana. Angazi ukuthi ngithini ngoba labantwabami bayamthanda. Okubuhlungu yikuthi sengimbambe izikhathi ezimbalwa engijolela lomuntu wesifazane oyedwa. Kambe uzafa wangitshada yini ngelinye ilanga? Ukutshintsha khona?

Impendulo:

Kusobala ukuthi akuzange kube mnandi emtshadweni wakhe wakuqala. Ngakho kungumsebenzi wakho ukuthola ukuthi kungani esekhethe ukudlalela khatshana lomtshado. Sihloniphe isinqumo sakhe mayelana lomtshado ngoba singcono kakhulu kulokuzibona usutshade lomuntu obengazimiselanga ukutshada kodwa owenzela wena. Lokungathembeki kwakhe kutshengisa ukuthi akakabi sesimeni sokuhlala lokuthanda umuntu oyedwa. Emtshadweni kuhle ungene usuqedile ukudlala, ususazi ukuthi uzimisele ukuthanda umuntu oyedwa.

Umtshado kayisiyondawo yokutshintsha umuntu kepha umuntu kumele angene esazi ukuthi ufunani.

Siyathandana, asikaze sibonane
Ngilenyanga eziyisitshiyagalolunye ngithandana lesithandwa sami kodwa ebulenjini. Inkinga yikuthi asikaze sihlangane sibonane. Sahlangana enkundleni zokuxhumana sathandana kwaba luthuli. Khathesi angazi loba uthando olunjengalolu ngingalwethemba yini. Akasebenzi ngakho ngimenzela izinto ezinengi ukumsiza.

Ngilovalo lokuthi mhlawumbe imizwa yethu ngeke izwane mhla sihlangana okokuqala. Ngenzenjani?

Impendulo
Akusihlupho oluncane ukuhlangana lomuntu ngale indlela futhi lithandane ngokupheleleyo. Inengi liyajabula kukanti abanye batshadile. Okubalulekileyo yikuthi uthando lwenu ludlulele esigabeni esilandelayo sokuthi libonane ukuze ubone ukuthi ngabe luthando lwangempela loba cha. Lingenza imizamo yokuthi libonane loba kanye ngenyanga kumbe ngemva kwenyanga ezimbili ngoba uthando ludinga ukuthi lukhule, lokho kukhula kuzakwenzakala nxa lilesikhathi elisichitha ndawonye. Ulesiqiniseko esingakanani ukuthi kalaye omunye umuntu empilweni yakhe? Yizinto ezibalulekileyo lezo okumele uzazi ngomuntu ozimiseleyo ngaye. Isukumele lindaba.

Intombazana ithi ngayidlwengula
Ngekhefu leKhisimusi lomnyaka odluleyo umkami wavakatshela kibo. Ukuqeda isizungu ngavakatshela kwenye yezindawo zobumnandi ezidumileyo ngahlangana lowesifazane sacina sesinatha ndawonye. Sacina sihamba sonke endlini yami. Lo owesifazane ngamcina ngalelolanga ngoba ngangichitha isizungu nje laye, hatshi ngoba ngangimthanda.

Emasontweni ambalwa edluleyo ngibone ngamapholisa efika emzini wami ethi lintombazana ithi ngayidlwengula. Sasidakiwe sobabili njalo savumelana. Uhlupho yikuthi kangizange ngitshele unkosikazi wami ngesehlakalo lesi ngoba ngangisazi ukuthi ngeke ngiphinde ngimbone. Angazi ukuthi ngizamtshela njani udaba lwamapholisa. Ngiyazisola lokuthi ngangisiyadingani kuleyondawo. Ngididekile.

Impendulo:
Ngiyaxolisa mzukulu ngesimo ophakathi kwaso. Ukusolelwa ukudlwengula akusicala elincane. Kumele utshengise ngayo yonke indlela ukuthi awulacala futhi lalivumelene. Lokho kuzathatha isikhathi futhi kumele ube legqwetha. Mayelana lomkakho kayikho enye indlela ngaphandle kokuthi uphumele egcekeni umazise. Yebo wenza iphutha kodwa okumele ukwazi yikuthi okwenze ekucatsheni kulendlela yokuziveza ngaphandle. Sekumele uzame ukuveza ukuthi umsulwa. Kuyisifundo esikhulu lesi sokuthembeka kulabo esithandana labo.

Silethemba lokuthi kuyovela nxa ngeqiniso lalivumelene lalusisi.

Share This:

Sponsored Links