Inhlupho zalamuhla: Angisazithandi ezemacansini

30 Aug, 2018 - 00:08 0 Views
Inhlupho zalamuhla: Angisazithandi ezemacansini

uMthunywa

Angisazithandi ezemacansini
Khulu ngilabantwana abathathu lomkami, uhlupho engilalo ngolokuthi mina angisazithandi ezemacansini.

Kusukela ngabeletha umntwana wesibili vele sengiphongukwenzela ukusuthisa umkami kodwa mina angifuni eqinisweni. Linganginceda Khulu lingitshele ukuthi ngingenzani ukuthi ngibe njengabanye omama ngoba mina vele angikuthakazeleli ukuhlangana lomkami.

Impendulo
Nansi indaba ntombi yami. Akulalutho olutsha, zonke izinto zindala. Okukhulumayo kutsha kuwe ngoba uyaqalisa ukukuzwa. Into enjalo ibangwa yikuthi:

– Indoda yakho yakhupha yini inkomo yohlanga?
– Yaqeda yini ukukulobola?
– Yakhupha yini ingxenye yamalobolo?
– Umama wakho nguye okuzalayo yini?

Indaba le ilele khonapho. Ijaha lakho nxa lingalobolanga kalikhuphe inkomo yohlanga okuthiwa yinkomo kamama. Nxa kuyikuthi umama okuzalayo sowatshona loba wahamba lelizwe awumazi lapho akhona wasusondliwa yizihlobo zadla amalobolo akho mabayikhuphe inkomo yokhalo lukamama wakho.

Leyonkomo bayinike udadewabo kamama wakho nxa sewatshona. Nxa kuyimali ithathe indawo yenkomo. Wena ngokwakho ubusuthenga intandela emhlophe ube uyigqoka kumbe uyithandele kwesinye isikhathi. Leso yisikhulula khalo.

Into le ekuhlukuphayo inzima kakhulu nxa uhlezi labantu abangakholwayo ukuthi ikhona imimoya ephatha isiko labantu. Kube yinhlanhla ukuthi uzele ngoba ngokuma kwalo umumo bekumele ube yinyumba. Yikho nje uthe usuzele wasukhineka imizwa yakho yanqundeka uthando. This is African science which most people do not believe in. Bekezela uthathe leli inyathelo engilitshoyo.

Loba kuyikuthi walotsholwa kwaphela, inkomo yohlanga kayizange ikhutshwe kuhle, abazange bamnike owayefanele ukuphiwa baphongukuhlanganisa. Isiko liyakhala lithi ukhalo lwami-ke? Ubulawa yikuthi kakuzange kulandelwe isiko ekwendeni kwakho.

Abazali kabafuni mkhwenyana ongasonti lathi
Linjani Khulu? Ngilejaha engithandana lalo kodwa uhlupho yikuthi abazali bami bathi kumele ngithathwe ngumuntu esisonta sonke. Mina ngileminyaka engu-25 njalo ngiyakholwa ukuthi sengimtholile usofa silahlane wami. Ngenzeni ukuthi abazali bami bamukele ijaha lami ngoba bathi ngingaqali ukuletha umuntu esingela kholo olufananayo? Nceda Khulu, angifuni ukwehlukana lesithandwa sami.

Impendulo
Ngiyakhuhluzeka mzukulu nxa ngifunda amazwi owakhulumayo. Ukukhomba lokuthathana okwalezi izikhathi yilokhu, umuntu uthandana lomuntu osemhlabeni ahlala kuwo, ngakho into le kufanele ikukhathaze. Kuyinto enzima kakhulu ukuzibophela ejaheni elilokholo lwesonto lona lingela thando ngentombi elikhonza layo. Pho ngisapota wena, akulunganga ukuzibophela emuntwini ongelathando kuwe.

Lokhu kucina amajaha lezintombi sezonto efanayo besehlukana ngoba behlanganiswe lukholo lwenkonzo kanti-ke abantu bahlanganiswa luthando lokuzwanana.

Ngicela sibili mzukulu wami, hamba uyetshela umalumakho loba ubabamkhulu wakho loba ugogo nxa esaphila. Ubacele laba bantu ukuthi ucela ukuthi bathwale udubo lwakho, ubatshele ukuthi amajaha esontweni yakini kalathando akholwa ngoba efuna amantombazana. Bangehluleka cela kubabamkhulu, ugogo loba ubabakazi ukuthi uyemangala emapholiseni. Lingani lona ibhiza lingeqela esibayeni samadonki kuzalwa imbongolo.

Kulengcazelo enkulumeni le eyokuthi imbongolo kutsho ukuthi ibhiza libambe indonki iganyavu. Pho lina umntwana lalo umuntu ofunwa ngabazali bakho uzabizwa kuthiwe yini ngoba engazalwanga ngothando. Ngakho ungamekeli usofa silahlane wakho. Ungamdanisi uPrince wakho, futhi ubatshele ugogo lokhulu ukuthi ngicela indawo yokuzalela umntanami. Angifuni kubizwa ngamabizo amabi ngenxa yokuthi ngithandana lomkhethwa wami.

Share This:

Sponsored Links