Uncategorized

Inhlupho zalamuhla

30 Jun, 2022 - 00:06 0 Views
Inhlupho zalamuhla

uMthunywa

Akuselamagetsi endlini
BABAKAZI nceda bo, umuzi wami usuchitheka. Ngingumama oleminyaka engu-30, ngilomntwana oyedwa, uhlupho engilalo yikuthi umkami uthi kaselayo imizwa.

Sengidubekile Babakazi ngihlale laye njani njengoba engasangibambi lokungibamba. Sengifile ngomzwangedwa.

Ngilamulela Babakazi, kambe lokhu kungabe kubangelwa yini kumbe ubaba uselomunye athandana laye. Umkami uleminyaka engu-32.

 

Impendulo:

Umkakho mncane kakhulu ukuba intambo zikagetsi zingawa kuye. Esintwini siyabe sisithi kwesinye isikhathi udle kwamanye amasimu bambopha. Kuyadingeka ukuba libikele abadala, omalume kumbe obabakazi ngaloluhlupho.

Lilakho ukutshela umalume ukuba uyasola imbiza ayisaphekwa ekhaya, njalo ucela ukuba uncedisane lomzukulu wakhe ukudinga izikhuni. Nxa kusiya phambili, lihambe emadokoteleni lilakho ukuthola usizo futhi. Lawe zama phela ukudlalisa ukhulu lezinye izitho zomzimba wakhe ubone ukuba kuzaphetha ngani.

Kangisamfuni, waziwa ngabesilisa abanengi

Babakazi ngiyakubingelela ngegama leNkosi. Ngilomuntu ebengifuna ukumthatha manje abakithi bathi abamfuni ngoba kahloniphi ngitsho laboyisezala. Mina ngasengithume umuntu kibo njalo sebekwazi ukuthi kulomuntu ozayo.

Umama lo ngumuntu owaziwayo njalo labesilisa abanengi bayamazi lami sokuze kungithelela inhloni, mina kangisakwazi ukuthi ngenzeni. Ngicela ungibonise Babakazi mina sengiphelelwe ngoba okwaliwa ngabazali bami yinto ekhona, lami angisamfuni phansi kwami.

Impendulo

Ngiphilile, nxa ukhangelisisa indlubu isizikhuphile ekhasini. Lumuntu ubonisile ukuba ungumhlobo ongalindwa nhlanyelo kungakho-ke lawe kuhle ukuba utshiyane laye kulokuba ube uzimotshela ithuba lakho.

Esintwini kakukuhlanga ukuba owesifazane aziwe yiwo wonke amadoda. Pho wena uzaziqhaja uthini ngomuntu owaziwa ngumhlaba wonke.

Njengoba ukubeka kuhle ukuba kawusamfuni kuhle ukuba umlande futhi umtshele ngomlomo wakho ukuba umuzi obufuna ukuwakha kawusaphumeleli njalo zikhona izenzo ezizele lokho. Kubi ukuhlala lomuntu wena ukwazi ukuba imizwa yakho kayikho kuye.

Ngiyesaba ukukhombisa

Ngilijaha elileminyaka yokuzalwa engu-20. Babakazi udubo nantu, ngilenhloni okokuthi ngiyehluleka ukukhombisa.

Ukhona untombazana esengimbonile, angilali ngaye Babakazi kodwa udubo yikuthi angenelisi ukuthi ngimtshele lokhu. Ngingambona lokumbingelela ngiyehluleka, ngizizwa ngiginqa izandla lamakhwapha, amadolo lawo ayaxega ngingavele ngimbone.

Impendulo

Kudala lekweluseni ayekhona amajaha anjengawe, lawo-ke ayehamba ayekhonjiselwa intombi ngodadewabo umtshado uze ucine usiba khona sibili. Lawe akuzame ukubeka isibindi njengendoda umtshele luntombazana ngesifiso sakho sonke.

Ungaba lakho ukuthuma umngane wakhe ahambe ayekuxhoxhozela umfula ngobhulo wena uthi usulandela indlela isivuliwe. Manje ungehluleka okulula kangaka pho ucansi uzamkwanisa kumbe uzalambisa umntanabantu nje inyawo zisemanzini.

Ngilethemba ungaba lakho ukuxoxisana lomngane wakhe, ulakho ukuba akungenise enjanjini lawe ucine usiba lesabelo. Okunye ungaba lakho ukususa udaba lwakho ngomakhalekhukhwini nje kuphela, wena uzathi ususiya indlela iyabe isivulekile. Aluba uthe uyasonta bengizathi dinga abadala bebandla balihlanganise kulokhu okufisayo.

Share This:

Sponsored Links