Uncategorized

Inhlupho zalamuhla

16 Jun, 2022 - 00:06 0 Views
Inhlupho zalamuhla

uMthunywa

Kangendi, ngilesidina

Ngilohlupho lokungatholi umendo, sengileminyaka engu-33 kodwa kangikaze ngende. Ngingathola umngane wesilisa uyangitshiya kungela sizatho, nxa ngidinga uncedo ebantwini bathi ngilesidina abanye bathi ngile-spiritual husband.

Ngicela uncedo Babakazi ukuthi udubo lolu ngingaluqeda njani, sengizwile ngokudlelwa imali zinyanga labaphurofethi kungatshintshi lutho empilweni yami.

Impendulo
Umbuzo lo unzima ngoba abantu abahlawulisa abantu beselapha isidina ngingakutsho ephepheni ngiyabe sengitshela abanye imfihlo yami.

Ingcazelo ngilayo, ubuye sikhulume sikhangelene. Inhlupho ezinje ngangithande ukuzwa ukuthi ulabantwana na?

Akulamuntu ongehlukana lomtshavava wentombi enjengawe kungelasizatho senzalo phakathi. Ulabantwana kumbe awulabo? Tshela mina ingani olabahlanu uyenda. Ngiphendula khonapho.

Ngilebhundu elingethusayo ebeleni

Ngithemba uphile kuhle Babakazi. Ngiyintombazana eleminyaka engu-22. Kunyanga edluleyo ngiphume ibhundu phakathi kwebele lami. Kalibuhlungu sibili kodwa liyangethusa. Angazi kumbe ngilemvukuzane kumbe kujwayelekile ukuthi amabele aphume amabhundu kwesinye isikhathi. Nceda Babakazi.

Impendulo

Kuthathe lula lokhu kodwa uye esibhedlela ubatshengise. Kungenzeka babe lemithi yokuliqeda ibhundu leli bengazange bakuhlinze. Phangisa uye esibhedlela ungaze waphuza. Ungaphuza ukuya kubodokotela kungenzeka licine sekuthiwa libangela imvukuzane ebeleni lakho babe sebelisika kungakho ukuphangisa ukuyahlolwa kuyasiza kakhulu.

Kasangilungiseli impahla zami

Babakazi umkami kafuni ukungilungisela impahla zami. Zonke izikhathi nxa ngikhuluma laye ukuthi angilungisele impahla zami zokuya emsebenzini uthi yena uya esontweni lapho angumabhalane khona. Ngimthini Babakazi umfazi onje?

Impendulo

Zwana mntanami bavele banjalo abafazi nxa sebeqambe indaba lezihlalo zesontweni bakhohlwe ukuthi wena ulikhanda lomuzi. Akulasonto ngitsho leyodwa evumela ukuthi aqale ukuya khona engakulungiselelanga wena.

Nansi impendulo. Tshela omunye wabakhulu bebandla kumbe uqonde umfundisi. Bahambe bayekwethula loludaba. Laye uzalalela nxa esekhuzwa ngumfundisi.

Kumbe uye ebadaleni. Pho nxa engasakulungiseli izigqoko zakho kwezobuthongo uyeneliseka nguwe na? Ukhetha isonto kumbe ukhetha wena?

Share This:

Sponsored Links