Inhlupho zalamuhla

26 Nov, 2020 - 00:11 0 Views
Inhlupho zalamuhla

uMthunywa

Umkami akazali usefuna ngikhuleliswe ngenye indoda

NGINGOWESIFAZANE oleminyaka eyisikhombisa etshadile. Sonke lesi sikhathi besizama ukuthola abantwana. Ngomnyaka odluleyo sithole ukuthi umkami nguye olenkinga yokungabatholi abantwana. Udokotela wethu wasinika imithi okumele ayinathe ukuze sisizakale.
Umkami kasayinathi imithi ayinikwayo, uthi ngidinge loba ngubani owesilisa ozangikhulelisa ukuze abantu bazitshele ukuthi ngikhuleliswe nguye.

Bengithi uyadlala kodwa ngiyabona ukuthi uzimisele ngento ayitshoyo. Ngenzenjani? Kambe ukukhuleliswa ngenye indoda kuzawakha umuzi wethu na?

Impendulo:
Ukuthola abantwana akukho ezandleni zomuntu kodwa kuyintando kaNkulunkulu. Ngitsho kungathiwa ufuna kanjani ukujabulisa umkakho kodwa ungalinge uvume ukukhuleliswa ngomunye umuntu wesilisa ukujabulisa yena.
Uzakwenza njani uma selithola owenu umntwana emva kwesikhathi? Uzacina ekusola ngokuvuma ukukhuleliswa ngomunye umuntu.
Umntwana uyofika uma kudaliwe ukuthi libe ngabazali. Uma kungenzeki lokho lingafaka isicelo sokukhulisa umntwana ongasi wenu okuyinto ejwayelekileyo ebantwini abatshadileyo abalenkinga yokuthola abantwana. Hlalani ethembeni.

Bafuna ngitshade ngingakazimiseli
Ngilijaha elileminyaka engu-21. Ngifunda kwenye ikolitshi yemfundo yaphezulu.
Abangakithi bangibamba ngamandla ukuthi ngithathe intombi engithandana layo eleminyaka engu-21 layo, ukuze izonakekela abazali bami logogo osekhulile.
Ngicabanga ukuthi ngisemncane futhi ngizimisele ngokuqhubekela phambili ngezifundo zami kulokuthi ngikhulume ngomtshado.
Kambe ngiyabe ngitshengisa ukungabahloniphi na abazali bami nxa ngisala ukwenza lokhu abafuna ngingene kukho? Ngincedisa babakazi ngikhathazekile.

Impendulo:
Akumelanga ubanjwe ngamandla ukuthatha, nxa ungakakulungeli kawukakulungeli. Futhi kayisizo izizatho ezimqoka lezi ezenza bafune uthathe.
Akumelanga uthathe ngoba befuna umakoti wakho azokhangela abazali abagulayo kuphela.
Kumele kusuke ngaphakathi kuwenu lobabili elitshadayo ngoba ekucineni yini elizangena emtshadweni hayi bona.
Batshele ukuthi kuyakuthokozisa ukuthi bakufisela umtshado kodwa ungakujabulela ukuqeda isikolo kuqala ngaphambi kokungena emtshadweni. Umdeni wakho kumele usihloniphe isinqumo sakho.

Kangisasebenzi kasafuni ngibone ingane yami
Eminyakeni emibili edluleyo ngahamba ngayalobola ngemva kokuthola ukuthi usisi ebengithandana laye ukhulelwe. Konke bekuhamba kuhle phakathi kwethu ngaphambi kokuphelelwa ngumsebenzi nyakenye.
Manje akasangazi lokuthi ngingubani futhi akasafuni ngitsho lokuthi ngibone umntanami.
Ngisanda kuzwa ukuthi ukhulelwe ingane yesibili (yomunye umuntu) okuyisizatho esenza ukuthi angizibe. Angilankinga mina uma engasangifuni kodwa kuyangikhathaza ukuthi kafuni ngibone ingane yami.

Impendulo:
Akekho umzali olelungelo lokuvimbela omunye ekuboneni umntwana. Mhlawumbe wesaba nje ukuthi usezithwele umntwana wenye indoda kungakho yikho esesaba ukukubona.
Mhlawumbe kubalulekile ukuthi azi ukuthi usukwazi ngokukhulelwa kwakhe futhi ngeke ume endleleni asezikhethele yona.
Kuhle azi ukuthi uzimisele ngokuba lobudlelwano lomntanakho noma kungasekho okukhona phakathi kwenu.

Share This:

Sponsored Links