Inhlupho zalamuhla

19 Nov, 2020 - 00:11 0 Views
Inhlupho zalamuhla

uMthunywa

Kafuni ukondla ingane zakhe

Ngilenkinga kababa wabantwana bami engithandane laye kusuka ngo-2015 ongafuni ukondla ingane zakhe. Uma ngimqonda ngesenzo sakhe ungitshela ukuthi mina angimthandi. Usengumuntu osephuza kakhulu losethanda amantombazane okuyinto engikhathazayo ngoba ngisamthanda. Ngicela usizo.

Impendulo
Yikhangelisise kuhle into oyitshoyo yokuthi awumthandi. Kusobala ukuthi kulempawu azibonayo kuwe ezingatshengisi uthando. Bunjani ubudlelwano benu? Yicabangisise kuhle le nto ukuze uzitholele izimpendulo ozidingayo. Kwesinye isikhathi izenzo zethu zikhuluma ukudlula amazwi ethu.

Ukunatha kwakhe kakhulu lokuthanda amantombazana kuyindlela akhala ngayo noma indlela azama ukukhohlwa ngayo ngokwenzekayo phakathi kwenu.

Yini le azama ukuyibalekela kangaka aze azinikele empilweni yotshwala lamantombazana? Uma ngabe ungakazitholi izimpendulo ozidingayo lamanje akukho okudlula ukuthi umhlalise phansi ubaba wabantwana bakho ukuthola ukuthi yini ngempela emenza acabange ukuthi awumthandi.

Ngakhipha isisu umyeni wami akasanginiki ukuphumula

Sileminyaka emibili sitshadile lomkami. Emva kwezinyangana sitshadile ngathola ukuthi ngikhulelwe ngasikhipha isisu engazi ngoba ngangingazimisele ukuphinda ngibe lomunye umntwana ngenxa yokuthi sobabili sifike labantwana kulo umtshado. Angikaze ngikuthole ukuphumula seloku athola ukuthi ngenzani.

Ungikhumbuza njalo ngitsho lokuthi ngabe isingakanani ingane ukube angiyikhiphanga. Ukhala ngokuthi ngamncitsha ithuba lokuba ngubaba. Ngenzenjani ngempela ukuze akhohlwe, lomtshado wethu ubuyele esimeni?

Impendulo
Isinqumo sokuba labantwana lokungabi labantwana ngeke usithathe uwedwa emtshadweni. Kwakumele umtshele ekuqaleni umyeni wakho ukuthi awuzimiselanga ukuba labantwana. Kube yinto eliyivumelanayo.

Ungamsoli kakhulu umyeni wakho ngokuhlala ekukhumbuza ngoba laye yindlela yakhe azama ukudlulisa ngayo ubuhlungu. Okubalulekileyo khathesi yikuthi uzehlise uxolise kumyeni wakho, bese lithola ukwelulekwa.

Ngaphandle kwezeluleko kuzalithatha isikhathi eside ukudlula kulesi simo futhi kugcine kuwuqedile ngitsho lomtshado wenu.

Useqhubeka ngempilo mina ngimlindile

Ezinyangeni ezimbili ezedluleyo besilezinkinga lomama wabantwana bami wacela ukuthi ke sithathe ikhefu okwesikhatshana ukuzama ukulungisa izinto phakathi kwethu. Kodwa kulokuthi izinto zibe ngcono ngibona ziya ngokuba zimbi kakhulu.

Useqale ngitsho lokunatha utshwala kanti ngelinye ilanga ngiyebona abantwana bami ngazithela emuntwini wesilisa engingamlindelanga. Ngeke ngikwamukele ukuthi useqhubekele phambili ngempilo. Kanti kuchazani ngempela ukuthatha ikhefu mxa omunye ezaqhubeka ngempilo yakhe?

Impendulo
Kusobala ukuthi umama wabantwana bakho useziqhubekela ngempilo yakhe. Indaba yokuthatha ikhefu kwakuyindlela yakhe ehloniphekileyo yokuthi yehlukanani. Ngeke ke umphoqe umuntu ukuthi abe lawe engasathandi.

Sibona kukuhle ukuthi livumelane kusemanje ngendaba yabantwana lokuthi bazohlala kubani omunye ababone njani. Kubalulekile ukuthi ube lobudlelwano obuhle labantwabakho loba ungasathandani lomama wabo.

Akumelanga baphanjaniswe ngokwenzakala phakathi kwenu. Qhubeka ngokuba ngubaba oqotho loba umama wabo eseziqhubekela leyakhe impilo. Sikufisela inhlanhla.

Share This:

Sponsored Links