Inhlupho zalamuhla

27 Sep, 2018 - 00:09 0 Views
Inhlupho zalamuhla

uMthunywa

Ufuna ukwazi ukuthi ngihola malini
Unkosikazi wami akangihloniphi njengomkakhe. Yimi indoda ekhaya ngakho ngeke ngizwe ngaye ukuthi kuyiwa ngaphi. Sengathi uyayikhohlwa indawo kankosikazi ekhaya. Ufuna ukwazi ukuthi ngihola malini lokuthi ngiyenzani imali. Mina njengendoda ngiyawenza umsebenzi wami ngekhaya. Pho kungani efuna ukwazi ezinye izinto ezingelani laye? Ngibona sengathi kuzasixabanisa ngempela lokhu. Ngingenzenjani ukuze akhangele okwangekhaya angangeni ezintweni zami?

Impendulo:
Umtshado mzukulu ngowabantu ababili. Ngokutshada nje laye kuchaza ukuthi uyangena ezintweni zakho uthanda loba ungathandi. Ngumtshado lowo. Yebo unkosikazi ulendawo ayidlalayo ikakhulukazi ekhaya kodwa akutsho ukuthi indawo yakhe iphelela ekhitshini nje kuphela. Ulelungelo lokwazi ukuthi uhola malini njengomkakhe. Kuyinto enhle ukuthi uyawunakekela umdeni wakho kodwa zama ukuthi ungamtshiyi emuva umkakho. Laye uyingxenye ebalulekileyo yomuzi wakho.

Kangisamthembi, wajola lesisebenzi sethu
Sileminyaka emithathu sitshadile lomkami. Siyathandana kakhulu kodwa emasontweni amathathu adluleyo ngithole ukuthi uke waba lobudlelwano lesisebenzi sesitolo sethu. Lokhu ngikuthole ngesikhathi ngicele ukusebenzisa ucingo lwakhe. Akazange aphike kodwa uthe yinto eseyedlulayo njalo okungamelanga ngizikhathaze ngayo. Ngehluleka ukukhohlwa ngalokhu, ngicabanga ukuthi mhlawumbe kangimsuthisi. Okungikhathaza kakhulu yikuthi uthi wonke amadoda ayakwenza ngakho akukho engikukhalelayo. Angazi ukuthi ngenzenjani ukuze ngimethembe futhi.

Impendulo
Akusilo qiniso ukuthi wonke umuntu wesilisa akathembekanga. Umkakho ukhuluma kanje ukuze aziduduze ngesenzo sakhe esibi. Kuhle ngoba uyalibona iphutha lakhe njalo uphumele egcekeni ngesenzo sakhe. Nxa esithi akuselalutho phakathi kwabo kumele umethembe. Kuzathatha isikhathi ukuthi umethembe ngokupheleleyo umkakho kodwa ayikho enye indlela. Nxa ufuna ukuqinisa umtshado wakho kumele ukwamukele lokhu.

Kangifuni umntanami azithwale emncane
Ngingumama owaba lomntwana ngisemncane kakhulu, khathesi sengiqala ukubona izenzo engingazithandiyo kumntanami oleminyaka engu-13 yokuzalwa. Useqalisile ukukhomba lokuthanda abantu besilisa ngendlela engimangalisayo. Bengilokhu ngicabanga ukuthi ngabangane nje kodwa sengibona ukuthi kumele ngisukume ngime ngiqine ngoba kungaba kubi. Ngiyamthanda umntanami njalo ulithemba lami. Ngifuna afunde aqeqetshe, angafani lami.

Impendulo
Ukuba ngumzali akusiyo nto elula. Ukuba ngumzali wentombazana khona kuba nzinyana ngempela ngoba nxa ekhula kumele uvule amehlo kakhulu ngoba kunengi okungenzakala okungaguqula impilo yakhe yonke njengokuba lomntwana singakafiki isikhathi.

Umntanakho usekhulile, usulakho ukuthi uhlale laye phansi likhulume. Kubalulekile ukuthi azi ukuthi wafika njani emhlabeni lokwazi ukuthi wamthola usemncane ngakho awufuni laye abe lomntwana ngendlela yena afika ngayo. Kuhle azi ukuthi ukuthola umntwana usemncane kumisa izinto ezinengi empilweni yomuntu ngakho awufuni laye afane lawe.

Indodakazi yakho ingakujabulela ukuzwa ukhuluma layo njengomuntu omdala futhi izofuna ukwenza konke okusemandleni ayo ukuthi ingakuphoxi.

Share This:

Sponsored Links