Inhlupho zalamuhla

31 May, 2018 - 00:05 0 Views
Inhlupho zalamuhla

uMthunywa

Umkami ungihoza ngeholo lakhe eledlula elami
UNKOSIKAZI wami usehlezi engimbuluzela ngeholo lakhe eledlula elami kulezinsuku. Noma engakwenzi lokhu ngokudelela kodwa uhlezi ebeka umzekeliso wokuthi mina kangilethi imali enengi endlini. Ngihlezi ngimtshela ukuthi umkhuba wakhe lo kangiwuthandi.

Usesithi ngilomona njalo ngilomhawu ngoba kangifuni athuthuke emsebenzini. Sengikhethe ukuthi ngizithulele ngingatsho lutho nxa esenza into yakhe le.
Iyangihlukumeza kakhulu indlela acabanga, langikhangela ngayo njengomkakhe.

Impendulo
Kwaze kwaba kubi lokhu. Mzukulu ngiyakuzwela kakhulu kusimo obhekane laso. Unkosikazi wakho udinga ukwazi ukuthi kayisuye yedwa ohola ukwedlula umkakhe. Umkakho kumele akuhloniphe njengomkakho.

Akulamuntu olesiqiniseko sokuthi uzahlala ehola imali enengi kuleyakho. Khuluma labangane bakho ubone kumbe kakho phakathi kwabo olohlupho olufana lolwakho. Uzathola ukuthi banengi, yikuthi nje akusinto enkulu. Khangelisisa futhi indlela oveza ngayo loludaba kuye. Mhlawumbe indlela oyiveza ngayo yiyo eyenza libe lohlupho. Ngilethemba ukuthi wena awulahlupho lokuthi unkosikazi wakho uhola imali enengi kulawe.

Kancedisi kundingeko zendlini
Ngihlala lomkami labantwabethu ababili. Uthando ebengimthanda ngalo alusafani, kubangelwa yikungabi lendaba lendingeko zangekhaya. Yimi okumele ngibone ukuthi konke kuhamba kuhle endlini. Yena uthenga ukudla nje kuphela kodwa uhlezi elemali yokuphuma labangane lokuthenga impahla ezidulayo. Zithe zivulwa izikolo ngathola ukuthi ubengabhadali imali yesikolo yabantwana. Ngizimisele ukuqoqa konke okungokwami ngihambe. Ngikhathele omakhelwane bekhuluma ngathi ngoba akulamuntu ongaziyo ukuthi umuzi wethu umiswe yimi. Lokhu sekwenza kungabi kuhle endlini.

Impendulo
Kubalulekile ukuthi umazise umkakho ngendingeko zangekhaya ofisa azikhangele. Enye indlela engaba lula yikuthi akuphe imali eyenela indingeko zakhe zendlini ukuze kube nguwe ozibhadalelayo. Kodwa kuzabaluleka lokuthi kube khona okuncane elisala lakho. Kungaba lula ukuthi libonane lomuntu ozalicebisa ngokuphathwa kwezimali.

Ufuna omunye umntwana
Ngilabantwana ababili engibathole ngaphambi kokuhlangana lomkami. Khathesi ngizithwele umntanethu wokuqala emtshadweni. Angizimiselanga ukuba labanye abantwana emtshadweni ngoba sengileminyaka engaphezu kwengu-40. Asiboni ngaso linye lomkami ngoba yena ufuna sibe labantwana ababili emtshwadweni, okutsho ukuthi ngiyabe sengilabantwana abane nxa sengibala lalaba abaphandle.

Angizimiselanga ukuphinda ngizithwale. Ngibona sengathi sebanele abantwana engilabo. Kambe ngiyaphambanisa yini Khulu lapha?

Impendulo
Lezi ngezinye zezinto ezibalulekileyo ukukhulunywa ngaphambi kokuba litshade. Banengi abasifazane abathola abantwana noma sebengaphezulu kweminyaka engu-40. Kuhle ukuthi likhulume lizwanane lomkakho ngaloludaba. Nxa livumelana ngokuthola omunye umntwana kumele libone udokotela aleluleke ngokuba labantwana lina selikhulile.

Share This:

Sponsored Links