Inhlupho zalamhla

12 Nov, 2020 - 00:11 0 Views
Inhlupho zalamhla

uMthunywa

Yisihlobo kumbe bayathandana?
SILOMNTWANA oleminyaka emihlanu lonkosikazi wami. Esanda kuzalwa umntanethu kulomuntu wesilisa owafika emzini wethu, wathi umkami uyisihlobo esizobona ingane. Okwangixaka kakhulu yikuthi ngangiqala ukusibona leso sihlobo sakhe futhi sengisibone kabili noma kathathu selokhu wazalwa umntanethu.

Kodwa kukhona okunganginiki ukuthula ngendoda le. Indlela angikhangela ngayo nxa sihlangana ingenza ngidideke. Ungikhangela esuka phezulu angise phansi aphinde njalo angisuse phansi angise phezulu okomuntu okulendaba ayaziyo. Ngicabangela ukuthi umntwana lo engithi ngowami mhlawumbe ngowakhe. Ngenzenjani ukuthi ngithole iqiniso?

Impendulo:
Kuyamangalisa ukuthi sonke lesi sikhathi ubungakaze uzwe ngalesi sihlobo sikankosikazi wakho. Ngaphambi kokuveza impawu zokungamthembi umkakho, ake ucele nje ukuvakatshela lesi sihlobo njengemuli uzwe ukuthi uzathini umkakho.

Nxa kusenza unxuse lezinye izihlobo ozaziyo. Kulapho ozathola khona ukuthi uyaziwa yini ngamanye amalunga emuli.

Nxa engafuni ukuthi lihlangane njengomdeni kuyabe kukhona akufihlayo. Usungakwazi ukumazisa umkakho ngokungahlaliseki kwakho ngakutshoyo ngalesi sihlobo. Uma kungehlula konke, okokucina yikuthatha igazi lenze iDNA ukuze lithole ukuthi umntwana ngokabani.

Kangimthandi umngane womkami
Umyeni wami ulomngane wesifazane esontweni oseqala ukungikhathaza.

Ngemva kokutshada laye mina ngabatshiya abesilisa engangijwayelane labo. Ngangizitshela ukuthi laye uzakwenza njalo kodwa cha. Uhlupho yikuthi usisi lo uyafonela umkami laphakathi kobusuku emazisa ngakho konke okwenzakala empilweni yakhe.

Okungiphatha kubi kakhulu yikuthi umkami uyazi ukuthi lobu bungane babo abungiphathi kuhle. Ngiyamthemba umkami, usisi lo nguye engingamfuniyo empilweni yethu.

Impendulo:
Ubungani phakathi kobulili obuhlukene abusilohlupho. Inkinga yikungena kobungane babo phakathi kwenu. Nxa ubungane babo bungakuthokozisi wena njengonkosikazi kubalulekile ukuthi umkakho akuhloniphe lokho.

Kumele bame ukufonelana ebusuku nxa wena njengonkosikazi wakhe kukukhathaza lokho. Yena kumele asihloniphe isicelo sakho.

Bathi ngiyazilahla ngokuthandana lendoda elomntwana
Ngingowesifazane osemncane oyintombi nto othandana lowesilisa osemncane laye kodwa ulomntwana.

Uyangithanda kakhulu futhi lami ngiyazifela ngaye. Asikaze sihlangane emacansini, futhi uyangihlonipha. Inkinga yami yikuthi usefuna ukungitshada kodwa umdeni wami wala wemba phansi. Bathi abasoze bathule bebona ngizilahlela kowesilisa olomntwana ekubeni mina ngiyintombi.

Bathi kungani ngingatholi indoda engelamntwana njengami. Ngenzenjani mangabe umdeni wami ungafuni ngijabule?

Impendulo
Ulenhlanhla ukuthola indoda ekuhloniphayo lekuthandayo. Imuli yakho ekwenzayo ikwenza ngoba ikuthanda layo. Ukuba lomntwana kwejaha lakho akutsho ukuthi lingumuntu omubi.

Okubalulekileyo yikuthi anakekele umntanakhe ngoba yiyo indlela ozabona ngayo ukuthi uyindoda eqotho noma cha. Lawe qinisekisa ukuthi uzilungiselele engqondweni ukuba ngumama emntwaneni lo. Umtshado ulinyathelo elikhulu futhi kubalulekile ukuthi imuli yakho ithokoze kanye lawe.

Uyasidinga isibusiso sabo njengemuli. Lingajahi ukutshada, ake lizinike isikhathi esaneleyo sokwazana ngcono.

 

Share This:

Sponsored Links