Uncategorized

Inhlanganiso yababalisi emhlabeni wonke ithatha amanyathelo okuqinisa imfundo

03 Oct, 2019 - 00:10 0 Views
Inhlanganiso yababalisi emhlabeni wonke ithatha amanyathelo okuqinisa imfundo

uMthunywa

Kuloba uDkt Dennis Mlandelwa Sinyolo eseBelgium

IMBIZA ibizwiwa ngoluthi kweleBangkok isigodlo seThailand kunsukwana ezimbalwa ezisanda kwedlula. Phela bekubuthene ubukhokheli bezinhlanganiso zababalisi eziphuma kuwo wonke amagumbi amane omhlaba bukhanda amaqhinga okuthuthukisa ezemfundo, indumela lenhlalakahle yababalisi.

Umhlangano lo ubuqoqwe yinhlanganiso emele ababalisi emhlabeni wonke ethiwa yi-Education International (EI). Kulumhlangano bekubuthene abakhokheli benhlanganiso zababalisi abangu-          1 500 abavela emazweni angu-160. 

Umhlangano lo uhluze ngesimo sezemfundo lababalisi emhlabeni wonke waphetha ngokuthi izinjongo zentuthuko eqhubekayo (Sustainable Development Goals — SDGs) lezemfundo ezapaswa yiNhlanganiso YeZizwe Ezibambeneyo (United Nations) ngo-2015 kazisoze zagcwaliseka ngomnyaka ka-2030 okuyiwo okukhangelelwe ukuthi zifezeke ngawo. Phela oHulumende bamazwe onke omhlaba bavumelana ukuthi bonke abantwana labo bonke abatsha bathole amathuba okufunda lokusebenza. 

Okuzakwenza lezinjongo zingafezeki yikuthi oHulumende kabafaki mali eyeneleyo kwezemfundo njalo kulokusilela okukhulu kwababalisi abafundele umsebenzi. Phela ukuze abantwana bapase kumele bafundiswe ngababalisi abawufundele qho umsebenzi, abasebenza gadalala njalo besekelwa nguHulumende ebanika zonke imfanelo zabo. Kanti angasebenza njani umbalisi nxa elambile? 

Inkokheli ze-EI zicele oHulumende bamazwe onke omhlaba ukuthi bajujumezele ukufeza izinjongo zentuthuko lezemfundo ukuze wonke umntwana abe lekusasa elihle. 

Kulumhlangano ababalisi bavumelene ukuthi kuthathwe amanyathelo aqakathekileyo ukuze kwenqatshelwe ukungcoliswa komoya okuyikho okuguqula umumo womkhathi kudala ukutshisa. Phela nxa kungathathwanga manyathelo masinyane imbulunga yethu le engumhlaba ingacina isiyisihogo somlilo ingasahlaleki kutshabalale uluntu layoyonke indalo. Ababalisi bathembise ukufundisa ngokuvikelwa komhlaba lezemvelo ukuze indalo kaMvelinqangi ingaze yanyamalala usapho lwakusasa lungazabe lusazi ukuthi lokhu lalokhu kwakunjani. 

Phela zinengi izidalwa esezanyamalalayo ezigoqela amadodo (dodos) — inyoni ezisamadada ezazigcwele eMauritius okubikwa zadliwa ngabahuquluzi benotho abadabuka eYurophu zaphela du. Lamhlanje amadodo sekuyinganekwane.  

Umhlangano lo njalo uphume lesinqumo sokuthi kuqakathekiswe imfundo egcizelela ulwazi lomdabu lamasiko. Phela okhokho bethu basinika ingcebo yolwazi etholakala esintwini lebuntwini bakithi. Ingcebo le itholakala elimini esilukhulumayo, kuzaga, amalibho, izinkondlo, amazilo, izinganekwane, izingoma, imigido lokunye okunenginengi.

Umhlangano we-EI uthethe njalo inyathelo eliqinileyo lokuthi abantwana besikolo bangaze batshaywa, ngoba phela lokhu kuyikumelana lamalungelo oluntu. Ukuze lesisinqumo siphumelele kuzamele ababalisi bancediswe ukusebenzisa izindlela ezitshiyeneyo zokukhuza lokujezisa abantwana. Emazweni anjengeBelgium lapho umntwana angabekwa sandla khona izikolo ziphiwa amandla okuxotsha  umntwana olihlongandlebe nxa yonke imizamo yokumqondisa isiyehlule.

Phela emazweni anjengeleMelika leNgilandi ababalisi abanengi batshiya umsebenzi ngenxa yokungezwa kwabantwana besikolo. Omunye ubaba owayengumbalisi okweminyaka eminengi eNgilandi uthi waxotshwa umsebenzi ngoba esuke wacaphuka watshaya abantwana besikolo ababehlangane laye esitaladeni bamchothoza bemhlaba ngomunwe esihlathini. 

Abantwana laba basuka bathathwa luthuli lwamabhiza, bengazi ukuthi ukungatshaywa kwabantwana kakutsho ukuthi kumele badlubulunde beqamula izikeyi njengenkabi engathambanga. Ukuze lesi sinqumo siphumelele kuzamele abazali basebenze ndawonye lababalisi ukugoqa abantwana; abantwana labo bazithibe njalo bahloniphe ababalisi.  Phela nxa ababalisi labantwana besikolo besebenza ndawonye ngokubambana langenhlonipho kwenzakala izimanga ekilasini.

Share This:

Sponsored Links