Ingumquba omuhle i-crop rotation

13 Jun, 2019 - 00:06 0 Views
Ingumquba omuhle i-crop rotation

uMthunywa

Bongani Ndlovu

ABALIMI ngalesisikhathi sokulima bakhuthazwa ukulima ngendlela ye-crop rotation ukuze umhlabathi uhlale uvundile.

I-crop rotation yindlela ehlelekileyo yokulima izilimo ezehlukeneyo ngomnyaka endaweni yokulima eyodwa.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uNkosazana Patience Ncube ongumlimi eNsuza uthe ukulima ngendlela ye-crop rotation yindlela yokugcina umhlabathi uvundile.

“Abalimi asebelime endaweni eyodwa isikhathi eside kabatshintshanise izilimo abazilimayo ukuze bathole ukudla endaweni zabo zokulima.

“Ukulima isilimo esisodwa iminyaka eminengi endaweni efanayo kuyaqeda umvundiso osetshenziswa yisilimo leso okwenza umhlabathi ucine usehluleka ukusikhulisa okubangela ukufa kwesilimo esihlanyelweyo okwenza umlimi acine engasatholi isivuno esihle,” kuveza uNkszn Ncube.

UNkkz Ncube uphinde wathi ukusebenzisa indlela ye-crop rotation iyavikela izilimo kumikhuhlane lakuzinanakazana ezihlasela izilimo.

“Obunye ubuhle bokulima ngendlela ye-crop rotation yikuthi ubudli obunjenge zibungwana ezihlasela izilimo buyafa. Lokhu kungoba izibungu ezihlasela umumbu kungahlanyelwa isilimo sendumba asitholi ukudla ngakho siyafa kuthi lapho sokuhlanyelwa umumbu ngomnyaka olandelayo siyabe singasekho.

“Ngokufanayo lemikhuhlane ehlasela izilimo ezehlukeneyo iyaphela ngokutshintshanisa izilimo,” kuchaza uNkkz Ncube. 

UNkkz Ncube ungezelele wathi i-crop rotation ilusizo ngoba iyavimbela ukugugudeka komhlabathi.

“I-crop rotation ilusizo njalo kumlimi ngoba iyavimbela ukugugudeka komhlabathi. Ukutshintshaniswa kwezilimo kuluncedo ngoba ezinye izilimo zilempande ezinde njalo ezinkulu ezibamba umhlabathi ukuthi ungakhukhulwa ngamanzi. Ngokusebenzisa indlela le umlimi sengathola isivuno esihle minyaka yonke,” kuphetha uNkkz Ncube. 

Share This:

Sponsored Links