Uncategorized

Induna (89) ilabantwana abangu 80

12 Jan, 2023 - 00:01 0 Views
Induna (89) ilabantwana abangu 80 Chief Marange

uMthunywa

“ZALANANI lande, ligcwalise umhlaba, liwunqobe, libuse phezu kwezinhlanzi zolwandle, lezinyoni zezulu, lezilwanyana ezinwabuzelayo emhlabeni.”

Nxa kulomKhristu osowake walalela ivesi le yinduna uMarange yeMutare.

Lindoda ilabantwana abangamatshumi ayisitshiyagalombili lamakhosikazi angabalekiyo.

Amakhosikazi ayo asemthethweni eyawalobolayo angu-11. Abhubhayo mabili kuthi ehlukana lawo mabili.

Phakathi kwabomama induna ebathetheyo abasemthethweni kulabanye abane induna eyabathatha kulandela ukubhubha kwabafowabo.

Abanye abantwana benduna bazalelwa ngaphandle kwekhaya njalo abakalethwa emulini.

Induna le eleminyaka yokuzalwa engu-89 egama layo lokuzalwa lingu Makungauta Murwisi Marange, ayingeni bandla lesiPostoli elivumela amalunga ukuthatha abafazi abanengi kodwa ingena iSabatha.

“Ngingumzalwane omkhulu kubandla leSDA, akula ongathi wazi iBhayibhili njengami.

“UGenesis 1 vs 28 yiwo umbhalo ongikhokhelayo. Ubona angani uNkulunkulu wayesitshoni esithi sizalane sande. Ubona angani ungakwenza lokhu lomfazi oyedwa?

“Ivesi le yafakwa ngoba ilenjongo. Ngaphandle kwalokhu kuyini okunye okungajabulisa owesilisa ngaphandle komuzi ogcwele abantwana,” itsho njalo induna izihlekela.

Induna ithi isithembo sayo sasuka kuyise osengumuyi.

Induna ibike ukuba yona yazalwa ngumfazi wesibili kayise ngomnyaka ka1933.

Ekhaya lapho induna eyakhulela khona kwakulabantwana abangu-22 labomama ababili okuyilapho induna ethi yavela yaba lesifiso sokuthi layo ibelekhaya elikhulu elilabantwana abanengi ukwedlula abakayise.

Iqhubekele phambili yathi iyabazi bonke abantwabayo kanye lobuso babo njalo ibanikeza uthando olugcweleyo bonke.

Ithe engakwaziyo yikuthi ilabazukulu abangaki kanye lezizukulwane.

“Amadodana ami amanengi alezithembu, abanye balamakhosikazi amahlanu, kuthi umfazi munye ngamunye laye abe labantwana abedlula abahlanu kungakho-ke abazukulu kanye lesizukulwane angazi ukuthi bangaki.

Ibuzwa ngemfihlo yayo eyenza yenelise ukugcina imuli engaka induna ithe lokhu ikwenza ngokusuthisa amakhosikazi ayo.

“Nxa umama echelesile labantwana labo bayathaba. Akula mntwana ofuna ukubona unina engathabanga. Ukuze bahlale bethokoza ngibenzela konke abakufunayo.

“Nxa kusiza kumalungelo abo emendweni ngiyenza isiqiniseko ukuthi bayawafinyelela onke.

“Emzini wami ngihlezi lamakhosikazi amahlanu. Epulazini kulababili kuthi labo engabangenayo lokhe behlala emizini yawo eyatshiywa ngabafowethu. Ngihlala ngisiyalala kibo khonangale.

“Mina angilahlelo nxa kusiza kumalungelo omtshado, ngiyakhetha kuphela engiya kuye, olenhlanhla ubona ngami nje.

“Ngiyindoda eqinileyo mina. Ngabe angilawo umuzi ongaka ngabe kangisindoda eqinileyo. Ngiyanatha imithi yesintu eqinisa iqolo. Konke lokhu ngikwenzela ukuthi ngisuthise amakhosikazi ami ahlale ejabulile njalo,” utsho njalo.

Likhuluma lentatheli ikhosikazi lenduna elidala elayizalela abantwana abangu-11 lithe njengawo wonke amakhosikazi asesithenjini bayake babe lokungazwisisani kodwa bayaphangisa balungisise okuhluphayo ukuze kubelokuthula ekhaya.

“Isithembo asikho sibi nxa ubaba esazi ukuthi kumele ahlale ebikela amakhosikazi ngezinhlelo zakhe ngaso sonke isikhathi. Angizange ngenelise ukumalisa ubaba ukuthi athathe amanye amakhosikazi njengoba enguye inhloko yomuzi njalo elayo imali.

“Indubo esithenjini ziqala kungaba lomfazi oyedwa othandwa kumbe otshengiselwa uthando ukwedlula abanye.  Kungasenani thina sithandwa okufanayo ngubaba, singaba lokungezwani ubaba uyasihlalisa phansi silungisise izinkinga zonke,” utsho njalo.

Umntwana omdala wenduna uleminyaka engu-69 kuthi isicino sileminyaka emibili nje.

“Lo umntwana wokucina ayisikho ukuthi ngowokucina. Ngisabafuna abanye abantwana. Ngisafuna abanye njalo ngoba ukuzala kuyangithokozisa.

“Ngisabafuna abanye abafazi kunye labanye abantwana. Ngilokhu ngisadinga abanye abafazi,” kuphetha induna uMarange.

Share This:

Sponsored Links