Uncategorized

Indoda iyadliswa yini?

23 Jun, 2022 - 00:06 0 Views
Indoda iyadliswa yini?

uMthunywa

Babakazi ngicela ukubuza ukuthi kuqondile yini ukudlisa indoda ukuthi ikuthande imitshado yemithi iya-laster na?

Impendulo

Waze wayitsho indaba ehlala ibuzwa ngabanengi.

Indoda kayidliswa, indoda yamkela isiphatho esihle esivela kunkosikazi wayo.

Nxa ufuna uthando olungapheliyo emzini wakho hlala ugezekile kodwa wenze imisebenzi yangekhaya yonke njalo ucele umkakho ukuthi ucela ukuyafundela ukupheka ubusupheka izinto ezimnandi ezihlanzekileyo, uzabona nxa ekhatshana lawe asoze adle isitshwala sa-next door, uhlala njalo nje ekhumbula umuzi wakhe.

Nansi ingozi ngokudlisa indoda.

Indoda nxa uyidlisa wohlukwazi ukuthi uyidlisa amanyala.

Isiphetho sayo izakwehluleka ukuyasebenza itshone ibhoda ngomduli sengathi idliswe ngomsila wompankwa wona ohlala ubhoda ngomduli.

Kukhona njalo engingeze ngakutshela khona ephepheni likazulu.

Imvubelo yokudlisa indoda iyayangisa ihle imtshiye sengathi uyahlanya abe setshona elandelana lawe njengenja.

Impilo yothando lweqiniso yikuhlonipha lokuhlanzeka.

Yenza khonokho mzukulu wami.

Uthi usemithisile

Sakubona Babakazi ngilohlupho ijaha ebengithandana lalo lithi lona selimithisile njalo lifuna ukuyavela.

Mina bengizigcinile ngisithi kumele siqale sihlanganiswe ngomtshado.

Ngithini Babakazi ijaha lami bengilithanda kakhulu ngeluleka.

Mina ngileminyaka engu-21 njalo ngiyintombi nto.

Impendulo

Ulenhlanhla yamaSwazi mntwana. Kambe ngabe lesisiga sikuwele lisanda kutshada ubuzakuphatha njani lokhu.

Inhlanhla nansi umvundla uzivukele esikhundleni, okokuthi ijaha lelo belingaziphathanga ngitsho.

Ukwephuka kwenhliziyo asi kufa komuntu.

Lo ukudanisile, kuthathe njengesibusiso lokhu.

Zinike isikhathi ungaze wajaha ukumkhawulisa ube usufuna ukuthatha inkelu uthi ngabantu.

Linda ungaze wavuma njalo nxa efuna ukubuyisana lawe ngoba uzakwenza i-spare wheel.

Uyeza owakho othembekileyo.

Ziduduze usithi sekwedlule.

Umkami litshapha

Babakazi ngiyindoda eleminyaka engu-35 ngithethe umama wabantwabami abane uhlupho yikuthi umama lo ulitshapha.

Nxa evuka ekuseni bayahlala phansi badle babukele umabonakude bengathanyelanga lendlini.

Umntanethu omdala usesebenza kodwa laye ingcekeza uyayithanda.

Babakazi ngingamtshela njani umama lo ngobutshapha bakhe ngoba ngize ngiyangeke nxa ngingavakatshelwa ngabangane bami ngoba siyabe sihlezi phakathi kwengcekeza.

Impendulo

Unkosikazi onjalo akasilo tshapha kodwa yisinyefu. Isinyefu siqedwa ngokwethekelela libabili izihlobo ezihlanzekileyo empilweni lasenhlalweni.

Utshele isihlobo sakho esiseduze senze isidlo sakusihlwa endlini yaso usichasisele ubutshapha benkosikazi yakho njalo umcele enze ngcono ekulihlangabezeni kwakhe.

Phambanisi-yani lihambe lendodakazi yakhe kulokho kuvakatsha.

Lingaqeda ukudla umama walapha ekhaya ahle aqalise ukugezisa imiganu ngemva kokudla, amcele yena lendodakazi yakhe bazomcedisa ukugezisa imiganu.

Ngalesisikhathi begezisa imiganu axoxe kakhulu ngokuhlanzeka lendlela umuzi ophathwa ngayo.

Bonke bobathathu bagezise imiganu bezixoxela ngokwehlukana lengcekeza.

Aqhubeke athi umama ekhaya nxa engaphitshekanga ngokuphatha kuhle umuzi wakhe uyangisa umkakhe.

Labantwabakhe baphinde bamfuze phose babesebeswela umendo.

Phakathi kwakhe lendodakazi yakhe ukhona ozabamba masinyane akwenze.

Leso sihlobo laso kumele sicele ukuthi sifuna ukubavakatshela ngelinye ilanga.

Share This:

Sponsored Links