Uncategorized

INDODA IHLASELWA YINDLOVU ISINDE

26 Nov, 2015 - 00:11 0 Views
INDODA IHLASELWA YINDLOVU ISINDE UMnumzana Samtho Tshuma

uMthunywa

Ethel Ncube
AYILANKANI indoda yeTshonwina, eTsholotsho ehlaselwe yindlovu yamtshayelela phansi ngekhanda qede imphosele phakathi kwezixuku zesihlahla sephane ithi mhlawumbe usefile kanti kayibuzanga elangeni nanko phela indoda le isele ilokhu iphila.

Imbedumehlwana le yenzakale ekuqaleni kwayonale inyanga.

Ababikele uMthunywa ngalindaba bathi lundoda ngowakuqala ukubanjwa yindlovu imphosele phansi kodwa imtshiye ephila.

UMnumzana Samtho Tshuma wagwazwa yindlovu yamtshayelela ngekhanda phansi qede iyemtshwathika ezixukwini zephane icabanga ukuthi usefile.

Intatheli ixhumane labafakazi ababebukele bekhatshana indlovu iphakamisa uMnu Tshuma ngomboko wayo.

UMnumzana Mjazi Moyo ubikele intatheli ukuthi kakaze ayibone into enjalo empilweni yakhe ethi basebezitshele ukuthi uTshuma kasekho kukanti uMdali wayengahlelanga ukuthi afe ngalelonga.

“Angilankani lokwenzakalayo lalamuhla ngilokhu ngingelamathe. UTshuma sasesimbalela kwelabokhokho ngendlela linyamazana eyamhlasela ngayo.

“Indlovu le yamphakamisa ngomboko wayo yamtshayelela phansi sonke sahle sazitshela ukuthi kasekho. Abanye ababelathi bebukele bahle babaleka kodwa thina sasala silokhu sikhangele kodwa sikhatshana,” nguMnu Moyo lo.

Uqhubekele phambili wathi indlovu le yafika yamngcwaba phakathi kwezihlahla laye wanganyikinyeki ngitsho lakancane.

“Yathi iqeda ukumphosela ezihlahleni yaqala ukuthatha amahlahla iwafaka phezu kwakhe isenza omunye umsindo ongajwayelekanga.

“Ngalesisikhathi abantu basebebalekile bethi mhlawumbe izatshibilika ilande bona kanti hatshi ifaka amahlahla phezu kwakhe njengalokhu okwenziwa zindlovu zingabulala umuntu.

Yathatha isikhathi ibhoda lezihlahla lezi lapho eyayimphosele khona kukhanya ukuthi ifuna ukuba lesiqiniseko sokuthi usefile,” kutsho uMnu Moyo.

“Yathi isisukile sayazama ukumkhipha ezixukwini lezi sathola uyaphila kodwa kakhangeleki, yayimenze okubi ngempela igazi ligeleza okomfula  egcwele amanxeba umzimba wonke. Sadinga imota yamthwalela esibhedlela.

“Lumdala ngiyamesaba iNkosi isamthanda ngowokuqala ukuthi abanjwe yindlovu asinde,  lesibhedlela seTsholotsho ngangingatsho ukuthi uzafika ephila,” kutsho uMnu Moyo.

Iphephandaba likazulu lizwe ukuba indlovu zithwalise izakhamizi zakulindawo amagabha avuzayo nanko phela sezibulele abantu ababili ngemva kokulimaza omunye, njalo i-Campfire ayikenzi lutho ngalokhu.

Ekhuluma lentatheli oyisakhamuzi eTsholotsho uMnumzana Velaphi Ndlovu ubike ukuba balohlupho olwesabekayo olubangelwa yikubakhona kwendlovu kulindawo.

“Indaba yendlovu iyahlupha kulindawo kodwa kulusizi ukuba labo okumele bazikhangele njalo basiphathise kukhanya abazimiselanga ukukwenza lokhu.

“Indlovu lezi sezabulala abantu kulindawo okutsho ukuthi ngabe sokwafakwa inyathelo lokuvikela izakhamizi kodwa sibona angani abakuqakathekisi lokhu.

“UTshuma waphosa wafa yisimanga nje ukuthi ulokhu esaphila kodwa sihlala sizibuza ukuthi ngubani olandelayo, ozahlaselwa yindlovu ngoba siyazi ukuthi ozahlaselwa kasoze asinde njengoTshuma ngoba yena waba lenhlanhla yakhe,” kutsho uMnu Ndlovu.

Iphephandaba likazulu lixhumane loMnu Tshuma owasinda ekufeni obike ukuthi kuliqiniso ukuthi wahlaselwa yindlovu.

“Indlovu yangenza izimanga lovalo aluzange lungitshaye ngitsho kumbe ngasengifile angazi. Yangigwaza emlenzeni yangibamba yangiphakamisela phezulu yayangijika ezixukwini zephane lapho eyehluleka ukuthi ingikhuphe khona yacabanga ukuthi sengifile ngoba ngasengithule zwi ngingasaboni lutho.

“Ababekhona bathi ngangingabambeki ngingabutheki ngingokunye benza okokuthatha ingubo bangibutha ngayo bangifaka emoteni lokuthi ngobani angizange ngibone lutho. Amazwi engawezwayo yizililo abantu bekhala omunye esithi sengophe kakhulu,” kutsho uMnu Tshuma.

Uqhubekele phambili eveza ukuthi amashwa la amehlelayo kasoze awakhohlwe.

“UNkulunkulu usangithanda, kuyamangalisa ukubona umuntu obanjwe wahlatshwa yindlovu aphile loba nje umzimba ulokhe ubuhlungu. Into engizwisa ubuhlungu yikuthi akulaloncedo engalutholayo sengilinyazwe yinyamazana le, mina ngangidinga amanzi. Isimanga yikuthi iCampfire iyathi indlovu ngezethu kodwa sezisilimaza sebethula zwi bona. Kulabantu ababhalisa ngaphansi kwabo  bezingela, kambe indlovu ziqakatheke kakhulu kulempilo zabantu? Sicela uHulumende asincedise, sizaphela ngazo,” kutsho uMnu Tshuma.

Isikhulumi samapholisa eMatabeleland  North uInspector Makonese uthe abakaluzwa udaba lolu  uzazama ukudingisisa ngalo kodwa imizamo yokuxhumana laye iphephandaba lingakadindwa yehlule.

Share This:

Sponsored Links