Uncategorized

Indlela zokuzivikela kugcikwane le-HIV

05 Sep, 2019 - 00:09 0 Views
Indlela zokuzivikela  kugcikwane le-HIV

uMthunywa

NXA uphila legcikwane leHIV, okubalulekileyo ongakwenza ukuvikela ukumemetheka kanye lokuthi uhlale ulempilakahle yikuthi uthathe imithi yakho (eyaziwa ngokuthi ngama anti-retroviral therapy kumbe ART) nsukuzonke, njengokulaywa kwakho ngabezempilakahle.

Abantu abaphila leHIV abanatha amaphilisi abo nsukuzonke njengokucetshiswa kwabo njalo abahlala igcikwane labo lingabonakali egazini kabalangozi yokuthelela abaphilisana labo abangelalo igcikwane.

Kulokunye njalo abangakhetha kukho okungaphansi.

Nxa ungelalo igcikwane leHIV, kulendlela ezimbalwa ongakhetha kuzo zokuzivikela kuHIV. Nxa ungasebenzisa indlela lezi ezinengi uyengeza amathuba akho okuzivikela.
Unga:

– Ungasebenzisa amakhondomu — Amakhondomu ayasebenza ukuvikela igcikwane leHIV nxa ungawasebenzisa ngendlela eqondileyo zikhathi zonke nxa usiya emacansini. Funda indlela eqondileyo yokusebenzisa ijazi lokhwenyana labesilisa kanye lelabesifazana.

– Yehlisa inani lalabo ahlangana labo emacansini — Lokhu kungehlisa amathuba akho okuba lomngane ongakuthelela igcikwane leHIV. Nxa ungaba labangane abanengi ohlangana labo emacansini kulengozi yokuthi omunye wabangane bakho laba abe legcikwane leHIV elingacindezelwanga kumbe olomkhuhlane othelelwana emacansini. Lokhu kokubili kungengeza ingozi yokuthelelwa igcikwane leHIV.

-Khuluma lodokotela wakho ngePrEP — I-Pre-exposure prophylaxis (PrEP) ngumuthi ongawunatha nsukuzonke wokuvikela ingozi yokuthi ube legcikwane leHIV. Nxa ungawunatha nsukuzonke, iPrEP ingakuvikela kugcikwane leHIV lokuthi lisabalale emzimbeni wakho. I-PrEP ingakuphathisa nxa ungelalo igcikwane leHIV nxa uthandana lomuntu ophila legcikwane leHIV. I-PrEP ingasetshenziswa njalo nxa uthandana loyedwa oke wahlolelwa igcikwane leHIV kwathiwa kalalo kodwa ungandisanga ukusebenzisa amakhondomu nxa ungena emacansini lothandana labo ongaziyo izimo zabo zeHIV kodwa abasengozini yegcikwane leli

-Natha iPrEP kungakedluli amahola angu-72 ube sengozini yokuthelelwa iHIV — I-Post exposure prophylaxis kutsho ukunatha amaphilisi okuvikela iHIV ngemva kokuba sengozini yokuthelelwa igcikwane leli. Nxa ungelalo igcikwane leHIV kumbe ungasazi isimo sakho njalo ubona angathi ubesengozini engakwenza uthelelwe igcikwane leli (isibonelo nxa kuyikuthi ikhondomu lidabukile), khulumisana lodokotela wakho nge-PrEP kungakedluli insuku ezintathu.. Kumele uphangisa ukunatha iPrEP ngoba lonke ihola eledlulayo liyabalwa. Nxa kungabonakala kufanele ukuthi unathe iPrEP kuyabe kukhangelelwe ukuthi uyinathe kabili ngelanga okwensuku ezingu-28.

– Ukusokwa — Ukuhlolisisa osekwenziwe kuveza ukuthi ukusokwa esibhedlela kuyehlisa ingozi yokuba legcikwane leHIV kwabesilisa okungezelela indlela zokuvikela igcikwane leHIV. Ososayensi sebefakaze ukuthi ukusokwa kuyehlisa amathuba owesilisa okuba legcikwane leHIV ngesilinganiso se-60 phesenti.

– Hlolwa welatshwe imikhuhlane ethelelwana emacansini (STDs) njalo ukhuthaze othandana laye ukuthi enze ngokufanayo — Nxa ungena emacansini, hlolwa kanye ngomnyaka. Ukuba leminye imikhuhlane ethelelwana emacansini kuyengeza ingozi yakho yokuba loba yokuthelelwa igcikwane leHIV. Imikhuhlane yemacansini ilakho ukuphambanisa impilakahle yakho. Dinga indawo lapho okuhlolwa khona imikhuhlane ethelelwana emacansini.

– Nxa ungelalo igcikwane leHIV kodwa othandana laye elalo, mkhuthaze ukuthi angene kuhlelo lokwelatshwa njalo angalwekeli — Nxa anganathwa nsukuzonke ngendlela ebekiweyo, iART iyehlisa isilinganiso seHIV egazini libe phansi. Lokhu yikho okwenza igcikwane licine

lingabonakali. Abantu abaphila legcikwane leHIV abanatha imithi yabo nsukuzonke baba legcikwane elingabonakaliyo njalo baba lempilakahle engcono njalo ngeke bathelele abanye igcikwane leli ngokuhlangana emacansini.

(Umthombo: www.hiv.gov)

Share This:

Sponsored Links