Uncategorized

Indlela zokulondoloza ubumanzi emasimini

12 Jan, 2023 - 00:01 0 Views
Indlela zokulondoloza ubumanzi emasimini emasimini

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa

Ukugcina ubumanzi kuyaphathisa ukuthi izilimo zingatshi zicine zingenzi kuhle nxa sekuthe kwaqeda isikhathi izulu lingananga njalo ilanga lingatshisa kakhulu kungakho kufanele ukuthi abalimi bakwazi indlela abangazisebenzisa ukulondoloza ubumanzi emasimini abo.

Ukufaka amahlamvu kumbe utshani – Lokhu yikufaka “ingubo” (utshani kumbe amahlamvu) phansi lapho okumila khona izilimo. Ongakusebenzisa ukwenza lokhu butshani, amahlamvu kumbe izigodo.

Lokhu ungakwenza endaweni ezithola izulu eliphansi kusiya kweliphakathi laphakathi njalo ngeke ukwenze lapho okulezulu elinengi.

Ukulondolozwa kwemvelo – Ukwehlisa kumbe kwezinye izikhathi ukwekela ukuhlakula kulakho ukuthi kwenze inhlabathi yakho ihlale ivundile okwenza njalo ibelakho ukugcina amanzi. Ukulondoloza umhlabathi ngalindlela kungatsho njalo ukuthi kutshiywe amahlanga emasimini ukuze amanzi asenhlabathini angalahleki masinyane, kuphinde kuvikelwe ukugugudeka komhlabathi.

Ukutshintshanisa izilimo – Ukuhlanyela izilimo ezitshiyeneyo kusigaba sinye ngasinye kwenza inhlabathi ibe ngeyohlonzi lwaphezulu njalo ibelakho ukubamba amanzi. Izibonelo zigoqela ukutshintshanisa izilimo ezilempande ezitshonayo lalezo ezilempande ezingatshoniyo ezisebenzisa ubumanzi obungasetshenziswanga ngaphambilini, lapho izilimo zidonsa ubumanzi obusuka kuzigaba ezitshiyeneyo kusiya ngokutshona kwempande.

Ukutshintshanisa izilimo kulakho njalo ukuthuthukisa ukuvunda komhlabathi kuphinde kulawule njalo izibungwana kanye lemikhuhlane.

Share This:

Sponsored Links