Indlela yokunakekela amazinyane

26 May, 2022 - 00:05 0 Views
Indlela yokunakekela amazinyane Amazinyane

uMthunywa

Khanyile Ndebele
INHLANGANISO ebona ngezokulima eyeAgritex isilimukise abalimi bezifuyo ngendlela okufanele banakekele ngayo amazinyane ukuze bengalahlekelwa yizifuyo zabo.

UMnumzana Addmore Chikohwa onguPrincipal Livestock Officer eAgritex uthe ukufa kwamazinyane kuyinkinga evamileyo abalimi ababhekana layo njalo lokhu kubangelwa yikuthi ayabe enganakekelwa ngendlela eqondileyo.

Kukanti umlimi angalandela iziqondiso ezithile ulakho ukukwenqabela lokhu.

“Ukufa kwamazinyane kuyinkinga evamileyo abalimi ababhekana layo.

Ukuphathwa kubi kwamazinyane kwandise ukuba yiyo imbangela enkulu yokufa kwawo.

Abalimi bengalandela indlela yokuwaphatha kuhle kwamazinyane bangakwenqabela lokhu,” kutsho uMnu Chikohwa.

Uqhubeke wazisa abalimi bezifuyo indlela okufanele banakekele ngayo amazinyane ukuze angafi.

“Okwakuqala okufanele bakwenze nxa amazinyane esanda kuzalwa yikufaka inkaba zawo phakathi kwe-iodine solution loba omunye umuthi ofaneleyo wokwenqabela imikhuhlane.

“Okwesibili yikuhlola ukuthi imbuzi yakho ensikazi iyehlisa uchago olwaneleyo, nxa ingakwenzi lokhu kufanele umlimi adinge enye engamunyisa lelo zinyane,” kutsho uMnu Chikohwa.

“Okunye okubalulekileyo yikulungisa lapho ahlala khona. Amazinyane kufanele ahlale endaweni ekhudumalayo njalo ehlanzekileyo.

“Amazinyane nxa elamaviki amabili ezelwe kumele avalelwe esibayeni ukuze angabanjwa yizifo kumbe zinyamazana zendle,” nguChikohwa lowo.

Addmore Chikohwa Principal Livestock Officer Agritex

Umlimi ukhangelelwe futhi ukuthi anike amazinyane okunye ukudla okungasichago ikakhulu nxa kuyikuthi lezo mbuzi uhlose ukuzithengisa.

Uphethe ngokuthi amazinyane kumele ekeliswe  ukumunya angaba lenyanga ezithathu.

Share This:

Sponsored Links