Indlela yokulimela inkomo zochago i-lucerne

14 Jan, 2021 - 00:01 0 Views
Indlela yokulimela inkomo zochago i-lucerne

uMthunywa

a.I-LUCERNE ilezinga eliphezulu lamaphulotheni angenza inkomo zakho zehlise kakhulu ngesikhathi esifitshane.

b. Iyamelana lokoma njalo ilesivuno esiphezulu

c. I-lucerne yenza kuhle emhlabathini ongabambananga njalo kayenzi kuhle endaweni okuma khona amanzi.

d. I-lucerne kayikhuli masinya kungakho ifuna ukunakekelwa ukuze ibambe.

e. I-lucerne iyalungisa i200kg ye-nitrogen kuhekitha minyaka yonke okwenza umhlabathi elinywa kuyo icine itholisa umlimi inzuzo.

f. I-lucerne ingakupha isivuno esifika phose i12 000kg kuhekitha ngomnyaka. (Ulakho ukuyisika kathathu loba kane ngomnyaka).

g. Qinisekisa ubude be-6 kusiya ku7cm ukuze wenqabele ukulimala kwaphezulu.
Indlela yokulima iLucerne

h. Izilimo ezembesa umhlabathi (eminye imihlobo yotshani kanye lokhula) ziyancintisana losaba lwe-lucerne elangeni kanye lakuzakhi zomhlabathi njalo lokhu kungaphambanisa ukukhula kwezilimo.

i. I-lucerne idinga i-calcium enengi kungakho nxa umhlabathi wakho ulobumunyu obuphezulu kwe-6 uphephile. Ilakho ukumelana lomhlabathi olezinga lobumunyu eliku-8,5.

j. Unganiki ukhula leminye imihlobo yotshani isikhathi sokukhula. Kuphanga kwedlule i-lucerne ngenxa yokuphuza kwayo ukukhula. Sebenzisa imithi yokubulala ukhula — Ubulembu..

Share This:

Sponsored Links