Indlela yesibili yokuhlela amabizo

11 Feb, 2021 - 00:02 0 Views
Indlela yesibili yokuhlela amabizo

uMthunywa

Le yindlela eyacandwa nguMeinhof. Le indlela iyafanana lekaC M Doke esifunde ngayo ngaphambili ngendlela ezimbalwa kodwa umehluko omkhulu yikuthi ekaMeinhof kayifaki esigabeni sinye amabizo ubunye lobunengi. Iyehlukanisa.

Isibonelo umuntu Isigaba 1, abantu isigaba 2. Uluhlu lwamabizo ngezigaba zawo kulandelwa indlela kaMeinhof ngezigaba zawo imi kanje:
Isiqalo sikasigaba 1 ngu – um, umu.
Izibonelo zamabizo: umfana, umuntu.

Isiqalo sikasigaba 1a ngu –u.
Isibonelo sebizo – umalume, umama.

Iziqalo zesigaba 2 yilezi: aba-, abe-, ab-,
Izibonelo zamabizo akulesisigaba: abantu, abeLungu, aboni.

Isiqalo samabizo akusigaba 2a ngu o-.
Isibonelo sebizo – omalume.

Iziqalo zamabizo akusigaba 3 yilezi: um-, umu-, Izibonelo zamabizo akulesi sigaba: umlenze, umuzi, umuthi.

Isiqalo samabizo akusigaba 4 ngu- imi-.
Izibonelo zamabizo ezitholakala lapho: imilenze, imizi, imithi.

Iziqalo zamabizo esigaba 5, i-, ili-.
Izibonelo zamabizo akulesi sigaba: ikhanda, ilitshe, ilizwi.

Iziqalo zamabizo akusigaba 6 yilezi: ama-, ame-. Izibonelo zamabizo akhona: amatshe, amehlo.

Iziqalo zamabizo esigaba 7: is-, isi-.
Izibonelo zamabizo atholakala lapho: isandla, isihlahla, isitsha.

Iziqalo zamabizo esigaba 8: Iz-, izi-.
Izibonelo zamabizo : izandla, izitsha, izihlahla.

Isiqalo samabizo esigaba 9 ngu – iN-, umankankane /n/ wenziwe wabamkhulu ngoba umela bonke omankankane kulesi sigaba u(n lo m). Izibonelo zamabizo atholakala kusigaba lesi: ingoma, inja, imota, impi. Lanxa singaka hleli zonke izigaba sekusobala ukuthi indlela kaMeinhof iyehlukanisa ubunye lobunengi nxa amabizo efakwa kuzigaba zawo.

Kuqaphelise lokhu mfundi ngoba lindlela yiyo esetshenziswa kakhulu kulezi nsuku nxa kukhulunywa ngezigaba zamabizo.

Share This:

Sponsored Links