Indlela eziphephileyo zokwenza ucansi

10 Oct, 2019 - 00:10 0 Views
Indlela eziphephileyo zokwenza ucansi

uMthunywa

UKUSEBENZISA ijazi lomkhwenyana ngendlela eqondileyo njalo zikhathi zonke kuqhubeka kungenye yendlela zokuvikela ukumemetheka kwegcikwane leHIV lezinye izifo ezithelelwana emacansini. Ekuqaleni kwengxenye ka2018  kwaba lamakhondomu esilisa alinani elingange 6 372 726  lawesifazane angu-6 599 936 anikezwa abantu elizweni lonke leZimbabwe jikelele.

Abe-National Aids Council (Nac) kanye lezinye inhlanganiso abasebenzelana lazo ekulwiseni igcikwane leHIV bahlezi becebisa ngokusebenzisa amakhondomu njengendlela yokuzivikela ekuthelelwaneni kwemikhuhlane. Ngakho-ke bakhona abanye asebeke basithinta bedinga ulwazi ngokusebenzisa amakhondomu ngendlela. Kuqakathekile ukuthi abantu babekwazi ukusebenzisa amakhondomu ngendlela eqondileyo.

Ukusebenzisa amakhondomu ngendlela:

Sizakwabelana ulwazi ngokugcina kanye langokusebenzisa amakhondomu ngendlela eqondileyo.

Nxa esetshenziswe ngendlela eqondileyo njalo esetshenziswa zikhathi zonke amakhondomu ayindlela yokuvikela ukumemetheka kwegcikwane leHIV. Alusizo njalo ekuvikeleni ezinye izifo ezithelelwana emacansini. Lanxa kunjalo amakhondomu la kawavikeli umuntu ngokupheleleyo kumikhuhlane ethelelwana ngokuhlangana kwejwabu kumbe isikhumba efana le-human papilloma (genital warts) kanye le-genital herpes. 

Kulemihlobo emibili yamakhondomu, awesilisa lawesifazane.

Kumele ubelolwazi lokugcina kanye lokusebenzisa ngendlela amakhondomu. Amakhondomu angatholakala mahala endaweni ezehlukeneyo zempilakahle, emahofisini eNac kanye lamakilinika eZimbabwe National Family Planning.

Nxa ungelaso isiqiniseko ngokusebenzisa ngendlela ungathikazi ukubuza abazempilakahle. Balakho ukukutshengisa ukuthi kwenziwa njani besebenzisa izitho zomzimba ezibunjiweyo, bekutshengise njalo ukuthi ikhondomu yabesifazane kumbe yabesilisa ifakwa njani.

Lisetshenziswa njani ikhondomu?

Amakhondomu abesilisa lawabesifazane sengakuvikela kugcikwane leHIV kumbe kwezinye izifo ezithelelwana emacansini kodwa awasetshenziswa wonke ngasikhathi sinye. Nxa ungawasebenzisa wonke awasoze ahlale ngendlela njalo sengadabuka.

Bala uzwisise izixwayiso ezibhalwe ephepheni lamakhondomu ungakawasebenzisi okwakuqala. Kumele njalo ulandele lokhu:

Ikhondomu labesilisa

-Gcina ikhondomu le endaweni eqandelelayo, ewomileyo. Ungayigcini esikhwameni sakho kumbe emoteni ngoba kungenzakala ukuthi idabuke.

– Nanzelela iphepha eligoqelayo nxa udabula njalo ukhangele ilanga loku-expire ukuze ubone ukuthi ijazi lomkhwenyana alilidala ukusebenzisa. Ungasebenzisi ijazi lomkhwenyana eseliphela umbala, elingaba lula ukudabuka, elingathi liyanamathela  loba elilesikhala esincane.

– Nxa ijazi lomkhwenyana lingela okokuvula ncweba kancane utshiye isikhala sokugcina ingcekeza. 

– Sebenzisa ijazi lomkhwenyana elitsha nxa usufuna futhi ukwenza ucansi ngeyinye indlela.

Ikhondomu labesifazane

– Gcina ikhondomu le endaweni elesikhudumezi sendlini (room temperature)

-Khangelisisa iphepha eligoqelayo lelanga loku-expire ukuze kube lesiqiniseko sokuthi ikhondomu  alilidala ukusebenzisa. Vula ngonanzelelo iphepha.

– Ungasebenzisi amazinyo loba inzipho ukuvula ikhondomu. Bana lesiqiniseko ukuthi ikhondomu lilungele ukusebenzisa. Ikhondomu leli selingabe liginqile njalo litshelela.

– Faka ikhondomu esithweni sowesifazane kusiyafika amahola ayisitshiya ngalombili andubana wenze ucansi. Kumele ikhondomu libukeke liphakathi emzimbeni.

– Ekufakeni ikhondomu hloma i-ring yangaphakathi usebenzisa umunwe wesithupha lowangaphakathi. Sebenzisa njalo umunwe ukufuqa i-ring yangaphakathi itshone ungazange watshibilikisa i-condom. Kumele kusale imbijana yekhondomu ngaphandle kwesitho sowesifazane ukuze leluleke ngesikhathi socansi.

– Ngesikhathi socansi bana lesiqiniseko sokuthi i-ring yangaphandle yekhondomu ayingeni phakathi esithweni sowesifazane.

– Khipha ikhondomu ungakasukumi.

-Lahla amakhondomu endaweni lapho engeke ifike abantwana lenyamazana.

Share This:

Sponsored Links