Indawo okumele uzinanzelele ekwenzeni ubhalo

08 Jul, 2021 - 00:07 0 Views
Indawo okumele uzinanzelele ekwenzeni ubhalo

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
INYOSI zingafuywa loba ngaphi njalo akudingeki ukuthi zibe sendaweni efaneleyo. Ukukhetha indawo enhle kulazo zonke, kusenjalo, kwandisa amathuba okuba lendawo eqinileyo elenzuzo engcono. Nanzelela inyosi kanye labomakhelwane nxa usenza isinqumo. Cabanga okulandelayo:

1.Inyosi zidinga amanzi ukuze zifafaze uluju besezipholisa ubhalu ngesikhathi sokutshisa. Nxa amanzi eseduzane, zingachitha isikhathi esithe xaxa ziqoqa i-nectar lesikhathi esincane sokudinga amanzi. Nxa kudingeka, ungafaka impompi zokufafaza amanzi ezigcwele inhlabathi elamatshana eduzane lobhalu. Inyosi zizawela emagabheni amanzi avulekileyo.

2. Indlela inyosi eziziphatha ngayo ilakho ukuphanjaniswa ngumumo womkhathi. Kazisebenzi nxa umumo womkhathi ungaphansi kwe-14 degrees Celsius kumbe uphezulu kwe-38 degrees Celcius. Kazenelisi ukuphapha nxa umumo womkhathi ungaphansi kwe-12 degrees Celsius. Nxa kutshisa kakhulu, inyosi ziyagcwala phandle kobhalu njalo kazisebenzi. Kusenjalo, ukuthi kube lomthunzi omnengi ngesikhathi sokutshisa kwenza zibe lolaka.

3. Ukufaka okokuvimba umoya kwenza zivikelwe kumoya obakhona ngesikhathi somqando. Zilakho njalo ukuhlaselwa yi-dysentery nxa zisendaweni etshaywa kakhulu ngumoya.

4. Inyosi zasendle ziyazijayeza ilanga futhi zivame ukuphapha kusukela ekuseni kusiya emini enkulu. Vimba ukufaka ubhalu kuhlangothi olusentshonalanga noma enyakatho lwezakhiwo. Faka lapho okungenwa khona ebhalwini kube seningizimu loba eningizimu-mpumalanga kodwa hatshi lapho okulomoya ovunguzayo.

5. Nxa usendaweni eduzane lentaba, faka ubhalu lwakho endaweni ephansi. Inyosi ziphapha zisiya phezulu zisiyadinga i-nectar zibe sezisehla.

6. Faka ubhalu lwakho duzane lomuzi wakho ukuze wenelise ukuzikhangela zikhathi zonke.

7. Ubhalu oluseduzane lomgwaqo omkhulu, eceleni kwendlela kanye lalapho okulamanzi lungaba luhlupho. Nxa ubhalu lwakho lukulezi indawo faka ucingo ukuze lezo ezisuka ebhalwini lalezo eziphendukayo ziphaphele phezulu.

8. Ungafaki ubhalu lwakho duzane lomfula omkhulu. Inyosi eziduzane lemifula emide zicina ziwela emanzini zigalule nxa seziphenduka ngekhaya zithwele i-nectar.

9. Inyosi zingaphapha amamayili amabili zisiya kuloba yiphi indlela zidinga i-nectar, kodwa ukwenziwa koluju kuba kunengi nxa i-nectar iseduzane.

Share This:

Sponsored Links