Incwadi yokuzalwa ingumnyango wempilakahle

31 May, 2018 - 00:05 0 Views

uMthunywa

Sihlangana lontombazana okuthiwa nguThando owatshonelwa lilanga emini ngendlela ebuhlungu.

Luntombazana wayehlala koBulawayo ubengaselathemba ukuba uzaba ngumuntu wani empilweni kodwa usencediswe yinhlanganiso yeTrinity Project ukuthola incwadi yakhe yokuzalwa.

UThando wayezelwe wabamunye kunina loyise. Umhlaba wamhleka waginya unina eseseleminyaka emibili kuphela.

Endaweni yokuthi abakibo kanina bakhathazeke ngokuthi umntwana ubeselayo yini incwadi yokuzalwa baqala ukufuna imali yamalobolo lempahla zomntanabo. Babutha konke badliwa ngumswenya babuyela eChipinge kwehlula khona lokuthi bathathele umufi incwadi yokufa.

Intandane enhle ngumakhothwa ngunina. Ugogo wakhe ozala uyise wamhawukela wamthatha wahamba laye lapho ayesebenza khona epulazini eNyamandlovu.

Ugogo kaThando wayigcina intandane yakhe wayinika zonke indingeko zempilo, uhlupho lwavela sekumele uThando abhale imihloliso yogwalo lwesine esikolo semfundo yaphezulu.

Ugogo kaThando wazama ukuxhumana loyise kaThando owayeseleminyaka elitshumi wadliwa zindunduma zakonyama kayipheli eGoli, impendulo ayitholayo ngeyokuthi laye wayengakwazi eChipinge lapho okuzalwa khona umufi njalo wayengelanombolo zabo selokhu babehlangene koBulawayo.

UThando wahle wekela isikolo waqala ukuthengisa amatamatisi ukuze aziphilise njengoba lapho ayedinga khona umsebenzi babeqala ngokubuza isithupha ayengelaso.

Ngelinye ilanga inhlanganiso yeTrinity Project ikhankasa ngokuthi abantu bonke babhalise abantwana belamaviki ayisithupha incwadi zokuzalwa uThando wayehleli kwabanye omama bethengisa amatamatisi eceleni komgwaqo wasondela wabuza. Emva kokuchathekela abeTrinity Project udaba lwakhe bamxwayisa ukuthi kaye eMpilo ayedinga ibizo likanina, inombolo zesithupha sakhe lekheli lalapho unina ayevela khona.

Ekuhambeni kwakhe eMpilo wathola ibizo likasobhuku wakibo kanina lebizo likadadewabo kanina lesikolo unina ayefunde kuso.

UThando wahle walubhekisa eChipinge wayabona usobhuku bamtshengisa abakibo kanina. Wancenga ugogo wakhe.

Ugogo wakhe uthe ebona intandane ihlulukelwe wathatha okwemva wembela, wahamba laye koBulawayo bencediswa yiTrinity Project ukuthola i-birth record lapho okwazalelwa khona umntwana basebesiyadingela unina incwadi yokufa ehamba logogo ozala uyise.

Iviki ingakapheli yaphuma incwadi yakhe yokuzalwa, wahle waphanga wabuyela esikolo wabhala imihloliso waphuma kuhle kakhulu ezifundweni zakhe. Siloba kunje sefundela ukuba ligqwetha.

Afezeka amaphupho akhe ayesetshabalele emva le. Asisizeni intandane zulu kandaba sibancedise ukuthola incwadi zokuzalwa. Eyomdeni kayingenwa sibili kodwa ngaphambi kokwaba impahla zikamufi lokunye okunengi asinanzeleleni ikusasa labantwana.

Umlobi utholakala kunombolo zocingo ezithi 0773195055 lakukheli ethi [email protected]

Share This:

Sponsored Links