Impi kamanqoba, isilo esingehlulwa lutho . . .

03 Feb, 2017 - 22:02 0 Views

uMthunywa

LAMUHLA sisemthimbeni bakwethu, kasazi kolomcabango womona lokwephula umthetho. Thina sikhethe ukutshayela umphakathi ihlombe ngomsebenzi oqhutshwa nguzulu esekela amapholisa eZimbabwe Republic Police (ZRP) elizweni lonke jikelele.

Kulenhlelo esizethula mihla yonke sinxusa amahlabezulu ukuba angene kuzo. Lezi ngezigoqela olweNeighbourhood Watch Committee (NWC), Crime Consultative Committee (CCC), Business Against Crime Forum of Zimbabwe (BACFOZ) lolwe-Junior Police Call esilubiza ngelika Anti-drug Abuse Club (ADAC) thina abacuphi beZRP.

Ngokunjalo, sizalivezela eminye yemisebenzi eqhutshwa ngamalunga enhlelo lezi ukuze lazi ukuba nxa lingena kuzo mahlabezulu, liyabe lingene empini kamanqoba, isilo ngokwaso esingehlulwa lutho kwezakoCALA lomzali wakhe uSigilamkhuba!

E-Victoria Falls, amalunga eBACFOZ ayakhela iZRP amahofisi okusebenzela aziwa ngelika-base ngesiNgisi. Amahofisi la mahle okwamagama njalo asendaweni ezigoqela emngceleni weZimbabwe leZambia, elokitshini leMkhosana lasegcekeni lendizamtshina elitsha elakhiwa kulelodolobho. Lokhu bakwenze ngemva kokunanzelela ukuba balomlandu wokusekela amapholisa abo ukuze basebenze ngobunono baphezulu. Umbono lo uvezwe ngumsekeli kamgcinisihlalo weBACFOZ yesabelweni seMatabeleland North uMnumzana Edmore Kasira esemhlanganweni waloluhlelo oqhutshelwe eHwange kuviki edluleyo.

Esabelweni seMashonaland West, esiqintini seNyamapanda, iBACFOZ yeNyamapanda Police Station, yasiza amapholisa labacuphi babo ngokuvusa izimota ezasezifile. Kubikwa amalunga aloluhlelo aqala ngokuqogelela imali ngokuthenga imbuzi ezingu-20 ngo2014 zanda zaze zaba ngu-70 ngo2016, zigoqela amathokazi angu-60. Injongo yamalunga eNyamapanda BACFOZ yikuba lembuzi ezingu-200 besebeqalisa ukuzithengisa ukuze bathenge imota ezintsha.

Umbiko lo ugcizelelwe ngumgcinisihlalo weNyamapanda BACFOZ umnumzana Paradzai Chiripanyanga kugwalondaba lwe The Outpost. Umnumzana Chiripanyanga uqhubekele phambili esithi bakhela ihofisi yeNyamapanda izambuzi (blair toilets) ngemva kokunanzelela ukuba amanzi ayahlupha kuleyondawo.

Ekuqhubeni umsebenzi wesipholisa ngokwawo, uzulu kasalelanga emuva. Nguye obopha kakhulu esebenzisa amandla ezizalwane zakuleli (citizen arrest) kunye lalawo anikwa amalunga eNWC akuhlelo lwePolice Constabulary.

Kuloluhlelo, kulamalunga amathathu athola imivuzo yezithupha zokubopha izigilamkhuba esabelweni seMashonaland East. Lokhu kuvezwe emkhosini wokunanza amapholisa asebenze kuhle ngomnyaka ka2016 oqhutshelwe eWedza. Omunye wabathathu laba nguPolice Constable (P/Cst) Tapiwa Mukaro owabopha amasela enkomo esiqintini sakoMurewa. Kubikwa uP/Cst Mukaro wemukela umbiko wokwebiwa kwenkomo esemzini wakhe.

Kakudinganga ukuba akekho emsebenzini kodwa, wabakwazi ukuba kungumlandu wakhe ukuvikela ukulwisana lokudalwa kwamacala.

U-P/Cst Mukaro waphuthuma waya lapho okwakutshontshwe khona inkomo wafika wanuka umkhondo waso lesosifuyo wawulandela ngobunono baphezulu. Wakhilikithela izindonga lemifula waqansa amaqaqa lezintaba ethungatha isela laleyonkomo. Eseseduzane le-base yakoSuswe wabakwazi ukuba sokudinga ukuthi abize amanye amabutho okuqinisa impi yakhe. Ngempela, wawathola amanye amapholisa amncedisayo bawulonda umkhondo wenkomo yakoMurewa baze bayawela eRushinga. ERushinga, bafika baphathiswa yizakhamizi ezalayo ukufihla isela ezazizwe ukuba lizedlula lalapho. UMnumzana Mukaro wacathamisa ibutho lakhe endleleni ka “tsotsi” owathi ethi thutshu emadabukakusa ngabo 2, zamkhalela. UMukaro wavumbulula inkomo eyayitshontshiwe ebiza $600-00.

Wathatha umetheswacala wamusa emthethwandaba weMutoko Magistrates’ Court lapho afika watholakala elecala lokweba isifuyo, wagwetshelwa ukupika okweminyaka engu 9 — isigwebo esethiwa igama lomthetho elithi mandatory sentence kusifuyo sinye ngasinye!

Omunye owafeza umsebenzi omuhle ngu P/Cst Tapiwa Mushangwe ngokubopha uEdmore loPasmore Madzure umuntu lomfowabo, ababetshontshele abomtshova imali bephethe inkafulakufa yohlobo lwe-pistol eChiredzi.

Yisibindi sesilo lesi bakwethu. Akekho umuntu osebenza ngokuzimisela okungaka ongaswela ukutshayelwa ihlombe lokuqhutshelwa umthimba wokuthakazelela ubuqhawe bakhe.

Owesithathu ngu P/Cst Yasin Mtungama owabopha amasela emota yohlobo lweNissan Sentra eyayitshontshwe eHarare yabonakala isiseMarondera esigabeni sakoMajuru. Abathathu laba bathola njalo imivuzo yemali eqalisela ku $100-00 kusiya phezulu. Imali le yavela kwelinye njalo ilunga lohlelo lukazulu uDr Cleopas Kundiona umgcinisihlalo weMashonaland East Provincial Crime Consultative Committee. Bakwethu lilakho lani ukufeza ubunono lezibindi zenu ekulwiseni ukudalwa kwamacala — ngqobe, sidibane kwelizayo!

@[email protected]

Share This:

Sponsored Links