Impendulo siyazithola kuphela

23 Feb, 2017 - 00:02 0 Views

uMthunywa

KULABANTU abayisikhombisa engizabasebenzisa njengomzekeliso wobubi bokwephula umthetho lamuhla.

Abahlanu babo ngabatholakale belamacala okugqekeza lokweba kukanti ababili ngabetheswa imilandu yokudlwengula abesifazane. Pho bazophumula nini abesifazane ukuhlukuluzwa ngabesilisa? Kasixoxeni ngazo zonke lezi zindaba, impendulo sizayithola kuphela!

Owakuqala ngobotshelwe ukugqekeza lokutshontshela abantu abathathu abehlukeneyo, uPlanmore Munkuli (25) ohlala emzini kaJames Munkuli eChampepo, Hwange.  Kubikwa uPlanmore edale lelicala ngesikhathi kulomdlalo endaweni yokuzithokozisa eyaziwa ngelika Club 20, Mwemba. Impi yomanyano kazulu lamapholisa yala ukwekelela umuntu onje eninda isigaba, yamtshisa ilabacuphi abangakufuni ngitsho lakancane ukuzwa ngomuntu ogqekezayo bona betshumayela nsuku zonke ngobubi balesosenzo. Ngempela watsha uMunkuli waze wazibonela yedwa ukuba udibane lengcitshi zokucubungula.

Esemiswe phambili komthethwandaba kaMantshi waseHwange, ukubone kufanele uMunkuli ukuba azivumele icala lakhe ngoba ubufakazi obuqoqwe ngabacuphi buziveza bodwa ukuba nguye odale lawomacala. Abacuphi beZimbabwe Republic Police (ZRP) bavumbulula amacala amane adalwa nguPlanmore, bathola impahla egoqela omakhalekhukhwini bemihlobo ebalisela phakathi amaSamsung Galaxy, Nokia lama-ZTE lokunye okunjalo okwasokuthengisiwe okunye kufihliwe. Kuleli, akukho lapho oyakhona tsotsindini, uyaqonda nta, xekana lokugila imikhuba uphile impilo emsulwa!

Esenikwe ithuba lokuzivikela emthethwandaba, uPlanmore uchaze indlela atshontsha ngayo eMwemba eloDickson Munkuli osazenza olekhanda elilukhuni ngokulandula amacala awetheswayo. Yebo ye, kulilungelo lakho mhlobo wami ukuvuma kumbe ukulandula imilandu oyetheswayo kodwa ngobuciko bamapholisa akuleli kunye lendlela uzulu aphathisa ngayo ekuqoqeni ubufakazi, akukho lapho oyakhona — nxa wonile wonile! UPlanmore uhle wayiqeda imilandu yakhe wagwetshelwa ukupika okweminyaka engu 12, wakhutshelwa emibili ngoba engadlalisanga isikhathi senkundla njalo engasoze adale elinye icala elihambelana lala abekhangelane lawo, eminyakeni emibili elandelayo. UDickson yena usasesejele.

Owesithathu kwabagqekezileyo nguNashon Mudenda (29) ohlala emzini kaDavid Mudenda esigabeni seLuseche emaphandleni agqagqele idolobho leHwange. Kube lo-Alpha Tshuma (27) ohlala emuzini kaFuckson Tshuma eLuseche, Hwange kunye losobizo kaTshuma njalo engusowabo uAlpha Chinderera (27). U-Alpha Chinderera yena udabuka eShurugwi koNhema ehlala emuzini kaThomas Chinderera esigabeni sakoTaona. Abathathu laba bagqekeze batshontsha impahla kwesinye emavinkilini eLuseche. Abacuphi bazivumbulule zonke impahla ezitshontshiweyo ngemva kokuthi befika nje, bahle bawudobha umkhondo wamasela la bawalonda baze bawabamba. La ngamasela ayesehluphile ngokweba utshwala, igwayi, amahewu lokudla ezitolo zemaphandleni lezasemalokitshini eHwange bengena lasephahleni. Emthethwandaba, batholakale belecala bagwetshelwa ukuhlala entolongweni okwenyanga ezinhlanu. Bakhitshelwe inyanga yinye ngesizatho sokuba emnyakeni emibili ezayo, bangaphindi balokothe badale imilandu efana lale abatholakale belayo.

Kusenjalo, ukudlwengulwa kwabesifazana emhlabeni lokhe kusiya phambili! Kulojaha osanda kuvela esikolo njalo esaziyo sonke ukuba imikhankaso eqhutshwa mihla yonke ezikolo, kubomabonakude, emawayilesini lasemavinkilini kunye lendawana zonke zelizwe uyayizwa. Ujaha lo ngu Ntandoyenkosi Sibanda (19) owehluleke ukukhuza umona wakhetha ukutshaphaza abantwana babantu kunye lempilo yakhe. UNtando kubikwa ebambe umntwana oleminyaka engu-12 iganyavu ebusuku ngesikhathi abazali balowomntwana bengekho. UNtandoyenkosi wonele omakhelwane waswela lozwelo lokuthanda umakhelwane wakhe njengoba ezithanda yena. Utshile-ke, sikhuluma kunje nje usejele.

Kubi lokhu bakwethu, kuyisono, kasikwenqabeleni sikhathi sonke. Isiga lesi senzakale kwezinye zezigaba zeTsholotsho ezingaphansi kukaNduna uMagama. Sekungani abantu bakulowomango yizigangi, ngenxa yomuntu oyedwa nje — lingavumi zikhupheleni egcekeni izigangi ngoba lingakwekela lokho, lizakhangelwa ngelika zonelwamvunye.

Owokucina umdlwenguli nguMthulisi Ncube (27) waseDromoland eInyathi olomkhuba wokubamba abantu abagulayo labomakhelwane besifazane ayabe esazi ukuba babodwa! Uzakutsha kuphela Mthulisi, ubathulisa njani pho? Sokusele kancane nje ukuba ubanjwe, kungangcono uyezigeza enkambeni eseduzane lawe ngoba ungaze ubanjwe yimpi, aaaaaah kasazi!

@[email protected]

Share This:

Sponsored Links