Impambosi zesenzo

11 Jul, 2019 - 00:07 0 Views
Impambosi zesenzo

uMthunywa

Impambosi yokwenzela

IMPAMBOSI le ikhomba ukwenzela omunye umuntu loba enye into. Yona isebenzisa isijobelelo – ela endaweni kankamisa wokucina wesiqu sesenzo.

Izibonelo: suka – sukela, thunga – thungela, pheka –phekela, thela – thelela.

Izibonelo zemitsho: 1. Umama uthungela umntwana isigqoko. 2. Udade uphekela abantu bemzini itiye. 3. Umfana wosela abangane bakhe umumbu.

Singayisebenzisa impambosi le ngokujobelela u –ni sibuza umbuzo. Izibonelo: Ugijimelani kangaka mfana? Ungibizelani?

Ubatshayelani abantwana wena?

Qaphela ukuthi nxa impambosi le siyisebenzisa ngale indlela ayikhombi ukwenzela.

Singayisebenzisa njalo impambosi le ukuze sikhombe ukuzenzela loba ukuzibambela mathupha. Izibonelo: Ubaba uzidingela inkomo zakhe. Yena uyazihlekela nje kuphela.

Lo uzifunela imali kuphela. Kwesinye isikhathi impambosi le isetshenziswa nxa sikhomba ukuthi ulutho oluthile lusetshenziselwani, njengokuthi: indlu yokuphekela, itafula yokudlela.

Impambosi yokwenzisisa: Impambosi yokwenzisisa yona ijobelela u –isisa esikhundleni sikankamisa wokucina wesiqu sesenzo.

Impambosi le siyisebenzisa nxa sikhomba ukwenza izinto ngamandla njalo langonanzelelo.

Izibonelo: thinta – thintisisa, funda – fundisisa, ona – onisisa, qaphela – qaphelisisa.

Zikhona ezinye izenzo ezithize ezicina ngo – isa zona ziyimpambosi yokwenzisisa. Izibonelo: Umfundi lo uyaqaphelisa.

Impambosi yokwenzeka – Impambosi yokwenzela ibonakala ngezijobelelo zayo u – eka lo –akala. Izibonelo: funda – fundeka, zuza – zuzakala, loba – lobeka, zwa – zwakala, qeda – qedakala.

Share This:

Sponsored Links