Imiqwente iyalimeka ngesikhathi somqando

14 Mar, 2019 - 00:03 0 Views
Imiqwente iyalimeka ngesikhathi somqando

uMthunywa

Edson Khumalo

ABALIMI beZimbabwe yonke jikelele bakhuthazwa ukulungiselela ukuhlanyela imiqwente ngesikhathi somqando ngoba iyavuma.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uNkosazana Sindisiwe Moyo osebenza kwenye inkampani eyenza inhlanyelo uthe imiqwente iyalimeka langesikhathi somqando.

“Imiqwente iyavuma langesikhathi somqando, kayifani lamatamatisi atshazwa masinyane. Abalimi sibakhuthaza ukuthi balungiselele ukuyilima.”

UNkszn Moyo uchazele intatheli ukuthi umkhathi otshisayo ulakho ukwenza imiqwente iphuze ukukhula kumbe ibelamajodo amancane.

“Ukulima imiqwente kuvuma kuhle endaweni elamanzi eneleyo isikhathi sonke njalo umhlabathi kufanele ubebuthakathaka ukuze ijodo lesilimo lesi lenelise ukukhula kuhle,” kutsho uNkszn Moyo.

Uphinde wathi ukutota komhlabathi kuyahlasela isilimo njalo kucina kubangela ukuthi umlimi engatholi inzuzo ekade eyilindele.

“Umhlabathi okulinywa kiwo imiqwente kumele ube buthakathaka njalo ubelamanzi amalutshwana ngoba oqinileyo kumbe oyisidaka uyenza amajodo akhule nzima. Kukanti omanzi kakhulu uyatotisa isilimo okuyikho okubangela imikhuhlane ebuya lezibungwana eziyabe zisemanzini,” kuchaza uNkszn Moyo.

UNkszn Moyo uphinde wakhuthaza abalimi ukuhlakula bekhiphe ukhula nxa sebehlanyele isilimo sabo ngoba imiqwente lokhula akuzwanani. 

“Imiqwente iyafana lezilimo zonke ekuthini  kayikhuli  kuhle endaweni elokhula olunengi ngakho-ke umlimi kufanele ahlanyele endaweni ekhitshwe ukhula njalo abone ukuthi uyayihlakulela zikhathi zonke.”

UNkszn Moyo uphethe ngokuthi imiqwente ilakho ukuqala ukuvunwa enyangeni yawo yesibili yokuhlanyelwa, kusiya ngokuthi izuze amanzi lokudla kwezilimo okwaneleyo yini.

Share This:

Sponsored Links